Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdaki şıklarda ki hangi ressam nesnelerin ışık altındaki kırılmalarına dikkat etmiş ve daha sonra kübist sanatın ortaya çıkmasında öncü bir rolü olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Cezanne
Soru Açıklaması
2.
Zaman kavramı, yeni bilimler ve sanat alanında önemli değişimlerin gerçekleştiğini aşağıdakilerden  hangisinde görürüz?
Doğru Cevap: "A" Modernleşme
Soru Açıklaması
3.
Modernleşmeyle gelen değişimlerden biri de zaman kavramıyla ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu deği- şimle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar eğlenmek yerine çalışmanın gerekliliğini anladı.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda yirminci yüzyılda çarpıcı değişiklikler yaratan buluşlar ve tarihleri verilmiştir. Bu eşleşmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İlk Hızlı Tren- 1981
Soru Açıklaması
5.
İkinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1939-1945
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi izlenimci ressamlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Dali.
Soru Açıklaması
7.
Bizans İmparatorluğu ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 395
Soru Açıklaması
8.
18.yüzyılda öne çıkan ve Batı müziğinin temel taşı kabul edilen, küçük yaşında öksüz kalınca kilise ve saray orkestralarında neredeyse ömrü boyunca kemancılık ve özellikle orgculuk yapan büyük besteci kimdir?  
Doğru Cevap: "A" Johann Sebastian Bach
Soru Açıklaması
9.
Bu bilim dalı, kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel değişimleri incelemektedir. İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek nasıl sürekli bir gelişme ve ilerleme gösterdiğini konu edinir. İfade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kültürel Antropoloji
Soru Açıklaması
10.
İlk macerası 1926'da İngiltere'de John Logie Baird'le başlayan ve başta Fransa ve ABD'de kısa aralıklarla hızla gelişen, küresel kasabanın ilk örneği sayılan aygıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Televizyon
Soru Açıklaması
11.
Hangisi Avrupa’nın güç dengelerinin değişmesiyle ortaya çıkan yeni kapitalist anlayışın getirdiği yeniliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kolonilerin özerk ticaret yapma hakları tanınması
Soru Açıklaması
12.
Hangi padişah döneminde Osmanlı mimarisinde ve süsleme sanatlarında görülen üç boyutlu akantüs yaprağı ve madalyon gibi Avrupa sanatı bezeme motifleri ve hacimli taş işçiliği, önceleri ender örnekler olarak görülürken zaman içinde bu tarz süsleme modası artmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Sultan III. Ahmed
Soru Açıklaması
13.
Üretimde makineleşme hangi gelişme ile hızlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Buharlı makinenin keşfi
Soru Açıklaması
14.
Selçuklu sanatının ana mimari süsleme ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mukarnas.
Soru Açıklaması
15.
İdealist Alman felsefesinin babasıdır. Aydınlanmacı bir filozoftur, ama o daha çok felsefe tarihine yön veren bir bilgi kuramcısıdır ve anlaşılması emek isteyen kavranılması zor bir filozoftur. Aydınlanma düşünürlerinden farklı olarak aydınlanma sorunlarına düşünsel çerçevede değil daha filozofça bakmış ve daha radikal tutum takınmıştır. Örneğin aydınlanma düşünürlerinde belli bir sistem içinde dile getirilemeyen eleştiri iradesi düşünürün felsefesinin özünü oluşturur ve temel yönelimi olarak ortaya çıkar. Yukarıda bahsedilen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Emmanuel Kant
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma çağı Fransız düşünürlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sartre
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin ilk görüldüğü alanlardan birisidir?
Doğru Cevap: "E" Tekstil
Soru Açıklaması
18.
Oğuz Türklerinden beri saz eşliğinde diyar diyar gezen şairlerin söylediği şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halk Şiiri
Soru Açıklaması
19.
"Küresel çağda, ortaya çıkacak bir ekonomik kriz, birçok ekonomiyi beklenilmedik tarzda altüst etmekte, tüm dünya insanlarının yaşamını etkilemektedir." Bu bağlamda özellikle taşınmaz mallar sektöründe ani iflasların yaşandığı, bankaların iflas ettiği, enflasyonun yükseldiği, çalışanların gelirlerinde düşüşlerin gerçekleştiği küresel kriz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 2008
Soru Açıklaması
20.
Osmanlıların hangi tarihte bağımsızlığını ilan ettiği kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" 1299
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.