Kültür Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Egemen kültürlerin, zayıf, yoksul kültürler üzerinde uzun vadeli bir “şiddet” uygulamasının en belirgin sonucu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yerel kültürlerin kaybolması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Medreselerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İçinde mumyalık da bulunan yapılar olması.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki krallıklardan hangileri 18. Yüzyılda güçlenen Avrupa devletleri arasındadır? I. İspanya Krallığı II. Hollanda Krallığı III. Prusya Krallığı IV. Rusya İmparatorluğu V. İsveç Krallığı
Doğru Cevap: "B" III ve IV
Soru Açıklaması
4.
Modernleşme sürecinde fabrikada çalışmaya bağlı laik bir zaman kavramının ortaya çıkması aşağıdaki etkinliklere ayrılan zamanlardan hangisinin kıstlanmasına veya ortadan kalkmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Dini işlere ayrılan zaman
Soru Açıklaması
5.
Mezopotamya’ya kuzeyden gelmiş oldukları düşünülen ve  yaşadıkları şehrin mer­kezini tapınağın oluşturduğu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sümerler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hangisi bereketli hilal olarak da adlandırılan bölgedir?
Doğru Cevap: "D" Mezopotamya
Soru Açıklaması
7.
70’li yılların sonlarında ortaya çıkan Yeni Dışavurumcu sanatçılardan hangisi eserlerinde Almanya’nın tartışmalı geçmişi, Mezopotamya, Eski Ahit gibi temaları işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kiefer
Soru Açıklaması
8.
14.yy’dan Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına dek sürdürülen ve çalgılarıyla (kös, davul, çevgan, zurna, zil, nakkare), besteleri, bestecileriyle, sağ ayak yürüyüşüyle başlayan görkemli korosu ve topluluğuyla heyecan verici coşkulu bir üsluba sahip olan ve askeri müzik türü içinde yer almasına rağmen, Avrupa müziğini (örneğin Mozart’ı) etkileyerek “alla turca” (alaturka) stilin doğmasına yol açan müzik türü hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mehter Müziği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kültür bütünselliğine uygun düşmez?
Doğru Cevap: "E" Kültür, düşünsel eğilimleri değil felsefi akımları barındıran bir bütündür
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardan itibaren toplumcu eğilimli edebiyat ve sanat görüşünü idealist doğu-batı senteziyle harmanlayarak eserler ortaya koyan bir Türk sanatçısıdır?
Doğru Cevap: "A" Tar›k Buğra
Soru Açıklaması
11.
Sanatın hayatı değil, hayatın sanatı taklit ettiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Herbert Marcuse
Soru Açıklaması
12.
17. Yüzyılda Fransa’da yeni bir felsefe döneminde her şeyin temelini sorgulayan ve rasyonalizme dayalı bir yöntem anlayışı geliştirmiş olan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Descartes
Soru Açıklaması
13.
Almanya'yı doğu ve batı olmak üzere ikiye ayıran Berlin Duvarı, kaç yıl ayakta kaldıktan sonra yıkılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 28
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Ulusların Zenginliği (1776) adlı kitap ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Devletçi yatırımlara öncelik verilmesini savunmuştur.
Soru Açıklaması
15.
Mısır fiavunlarının en güçlü oldukları dönem olan Yeni Krallık döneminde (MÖ 1550 - MÖ 1000) firavun IV. Amenophis Ekhnathon Mısır halkını inanç açısından hangi uygulamaya zorlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Güneş tanrı Amon'u tek tanrı düşüncesi ile kabul etmeye zorlamıştır.
Soru Açıklaması
16.
İmgelerle, metaforlarla insan hayatının ve varoluşunun aktarılabileceğini savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sembolizm
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi küresel çağda, 2008 yılında ortaya çıkan ekonomik krizin yarattığı etkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yabancı yatırımlarda artışlar görülmüş
Soru Açıklaması
18.
XVI.YY Almanya'sında dini sömürüye karşı gerçekleşen Protestan reform hareketini başlatan felsefe ve teoloji(ilahiyat)profesörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Martin Luther
Soru Açıklaması
19.
3. Ahmet’in Haliç’te Versaille Sarayını anımsatan sarayın ileri gelenlerinin kasrlar yaptığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sadabat
Soru Açıklaması
20.
Modern sözcüğü Latince kökenli "modernus" sözcüğünden gelir ve şimdi anlamındadır. Ortaçağda farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmış; geleneksele karşı, çağdaş olanı tanımlamak için kullanılmıştır. Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi modern sözcüğünü en iyi biçimde ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Yeni, deneysel, geçmişten uzaklaşan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.