ll. MURAT DÖNEMİ

ll. MURAT DÖNEMİ

ll. Murat Dönemi Anadolu beyleri ayaklandı.

Düzmece Mustafa İsyanı’nı bastırdı.

II. Murat’ın uğraştığı diğer bir ayaklanma ise kardeşi Şehzade Mustafa İsyanı’ydı.

II. Murat’ın İstanbul’u kuşattığı sırada Bizans, Şehzade Mustafa’yı kışkırtarak ayaklanmasına neden oldu. İstanbul kuşatmasını kaldıran II. Murat, Şehzade Mustafa’yı yakalayarak ayaklanmaya son verdi.

Macaristan’a sefer düzenleyen II. Murat, bazı kaleleri ele geçirdi. Bu kalelerden biri de Sırplara ait olan Semendire Kalesi’ydi.

Daha sonra II. Murat Dönemi, Anadolu’ya dönerek Balkan devletleriyle ittifak yapan Karamanoğulları isyanını bastırdı.

Germiyanoğullarının varlığına son verdi.

Eflak Beyi oğullarını rehin olarak Osmanlı’ya bıraktı.

1425- Aydınoğulları, Menteşe Osmanlı devletine bağlandı.

Macar Kralı Sigismund 1428’de üç yıllık ateşkes talep etti. Eflak Beyi Dan II. Murat’a bağlılığını bildirdi.

1430’da Selanik Venediklilerden alındı.

Karamanoğulları’nın Dulkadiroğullarına saldırması üzerine sefere çıktı.

Akşehir yakınlarında Karamanoğullarını yendi Hamit ili Osmanlı’ya bağlandı.

Karamanoğlu İbrahim Bey söz verdi.

Macar Kralı Sigismund’un ölümü üzerine Balkanlarda sefere çıkıldı.

Semendire fethedildi.

Belgrat fethedildi ancak alınamadı.

Gümüşleriyle meşhur Novoberta Şehabettin Paşa tarafından ele geçirildi.

Belgrat önlerindeki başarısızlık Macarları harekete geçirdi. Bosna Havalisinde ve Erdel’de Osmanlı’yı yendiler.

Karamanoğulları Anadolu’da Osmanlı topraklarına saldırdı.

Macar ve Sırpların oluşturduğu ordu İzladi Geçidi’nde Osmanlı’yı yendi.

Osmanlı ordusunun yenilmesiyle cesaretlenen Avrupalılar bir Haçlı ordusu kurdular. II. Murat, Haçlılarla yapılan savaşın kaybedilmesi ve aynı anda Karamanoğulları sorunuyla uğraşılmasından dolayı barış isteğinde bulundu ve 1444’te Macarlarla Edirne – Segedin Antlaşması’nı imzaladı.

 

EDiRNE – SEGEDiN ANTLAŞMASI’NIN MADDELERİ

Sırp Krallığı yeniden kurulacaktı ve Sırplar Osmanlı Devleti’ne vergi verecekti.

Eflâk, Osmanlılara vergi vermek koşuluyla Macaristan himayesine bırakılacaktı.

Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktı.

Tuna Nehri sınır olacaktı.

İki taraf antlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edeceklerdi.

1444-Karaman seferi ve benzer bir antlaşma;

Karamanoğulları Osmanlı’ya saldırmamaya söz verdi.

Karamanoğlu Beyi oğlunu rehin olarak Osmanlı’ya göndermeyi kabul etti.

Osmanlılar Karamanoğullarından alınan toprakları iade etmeyi kabul etti.

Karamanoğulları Seferi den sonra II. Murat, tahttan kendi isteği ile çekilerek tahtı oğlu II. Mehmet’e bıraktı.

II. Mehmet’in tahta çıkmasını fırsat bilen Bizans, Venedik, Papalık ve Macarlar, Edirne-Segedin Antlaşması’na uymayarak Macarlar ve Lehlilerin önderliğinde Haçlı birliği kurdular.

Haçlı tehlikesi üzerine Osmanlı devlet adamları II. Mehmet’in babasının tekrar tahta geçmesini istediler. Bunun üzerine II. Murat ordunun başına geçti.

Osmanlı ordusu 1444’te Varna’da karşılaştıkları Haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı. Macar kralı Ladislas, savaş sırasında öldü. Erdel voyvodası Hünyadi Yanoş kaçtı. Varna Zaferi’yle, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda daha önce aldığı yenilgilerin etkisi ortadan kalktı ve buradaki Osmanlı egemenliği daha da arttı.

Buçuktepe Olayı

1446’da bir yeniçeri isyanı tertip eden Çandarlı Halil Paşa, Edirne’nin altını üstüne getirterek II. Mehmed’in iktidarını zayıflattı (Buçuktepe olayı). Başkentteki kargaşayı bahane eden veziriazam, II. Murad’ı gizlice payitahta davet etti. Babasının geldiğinden haberdar olmayan genç sultan, yaşanan oldubitti karşısında II. Murad lehine tahttan çekilerek veliahtlığı kabul ettiğini duyurmak mecburiyetinde kaldı (Mayıs 1446).

Çandarlı’ya karşı Zağanos Paşa, Saruca Paşa ve Şehabeetin Paşa

II. Murat, Varna Zaferi’nden sonra Rumeli’deki ilerleyişini sürdürürken Arnavutluk’ta İskender Bey isyan etti. Osmanlı Devleti’nin bu isyanla uğraşmasından yararlanmak isteyen Avrupalılar, Varna yenilgisinin intikamını almak ve Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini engellemek için yeni bir

Haçlı ittifakı oluşturdular. Erdel voyvodası Hünyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusu ile Kosova Meydanı’nda karşılaşan Osmanlı ordusu, büyük bir zafer kazandı. Bu zaferle, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti. Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin ilerleyişini engelleyebilecek önemli bir güç kalmadı.

Dönüm noktasıdır. Haçlıların son taarruzu, Osmanlı’nın son savunmasıdır. (II. Viyana kuşatmasına kadar).