MİSAKI MİLLİ VE ÖNEMİ

MİSAKIMİLLİ (MİLLİ YEMİN) – (28 Ocak 1920)

1)  Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş topraklar ayrılık kabul etmez bir bütündür. Halkının çoğunluğu Araplardan oluşan topraklarda halkoylamasına gidilmelidir.

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlara paralel olan bu karar Wilson İlkeleri’ne de uygundur.

2)  Halkı özgür kalır kalmaz kendi isteğiyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum’da gerekirse tekrar halkoylaması yapılabilir.

3) Batı Trakya’nın hukuki durumu halkın tam bir serbestlikle vereceği karara göre belirlenmelidir.

Görüldüğü gibi Misakımilli kararları Elviye-yi Selase (Kars, Ardahan ve Batum), Batı Trakya ve Arap toprakları için referandum yapılmasını öngörmektedir. Bu durum;

  • Ulus egemenliği ilkesine önem verildiğinin,
  • Wilson İlkeleri’nin dikkate alındığının

         göstergesidir.

4)  İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır. Bu esas saklı kalmak koşuluyla Boğazların dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle birlikte tüm devletlerin oybirliğiyle verecekleri karar geçerli olacaktır.

5) Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklardan daha fazla olamaz.

Eşitlik ilkesi doğrultusunda, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasını engellemek için alınan bir karardır.

6)  Ulusal ve ekonomik gelişmemizi sınırlayan her türlü siyasal, hukuki ve ekonomik sınırlamalar kaldırılmalıdır. Saptanacak olan borçlarımızın ödenmesi de bu esaslara aykırı olamaz.

Bu maddeyle kapitülasyonların kaldırılması hedeflenmiştir.

Misakımilli’nin İlan Edilmesinin Sonuçları

  • İstanbul’da Hükûmet bunalımı yaşandı Bunalım sonucunda Damat Ferit yeniden sadrazam oldu.(5 Nisan 1920)
  • Türk Ocağı basıldı. Aydınlar tutuklandı.
  • İstanbul resmen işgal edildi.
  • Mebusan Meclisi basıldı. Bazı milletvekilleri tutuklandı.

ÖNEMİ:

  • Milli sınırlar kavramı netleştirilmiştir.
  • Milli sınırlar çizilirken milliyet prensibi dikkate alınmıştır. Bu yüzden hazırlanmasında milliyetçilik düşüncesi etkilidir.
  • Misakı milli Türk tarafının anlaşma imzalamak için öne sürdüğü ilkelerdir. Genel olarak incelendiğinde bir milletin bağımsız yaşayabilmesi için gerekli olan temel niteliklerin ön plana çıkarıldığı görülür.
  • Misakı milli Kurtuluş Savaşı sırasında Sevr’e karşı Türk tarafının tezi olmuştur.

Misakı milli kararlarında Erzurum ve Sivas Kongrelerinden farklı olarak rejim değişikliği yapılacağını gösteren herhangi bir ifade yer almaz. Bu durum padişahın mebuslar (milletvekilleri) üzerindeki etkisiyle açıklanabilir.