Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Yağma, Çiğil, Tohsı’lar ile birlikte Karahanlı Devleti’nin ana kütlesini meydana getiren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karluklar
Soru Açıklaması
2.
Hazar Devleti’nde başta bulunan kişiye ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Hakan
Soru Açıklaması
3.
Hazar Devleti'nin bağımsız hale gelmesi, hangi devletin yıkılması ile ve aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Göktürkler / 630
Soru Açıklaması
4.
I. Kurucusu Kubrat Han'dır. II. Dnyeper bölgesinde kurulmuştur. III. Asya Hunlarından beri devam eden Dulo soyundan gelirler. IV. Bizans ile anlaşma yapılmıştır. V. Kubrat Han'a Bizans İmparatoru "patrik" unvanı vermiştir. Verilen bilgiler hangi devleti tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Büyük Bulgar Devleti 
Soru Açıklaması
5.
Çinlilerce 'Gaoche' (Yüksek Arabalılar) adıyla da bilinen ve Tanrı Dağları ve Baykal gölünün kuzeyinden,Seyhun Nehrine ve Bizans'ın doğu sınırına kadar olan geniş topraklara yayılmış Hun devletinden kalan boylara ne ad verilmekte idi?
Doğru Cevap: "E" Tölesler
Soru Açıklaması
6.
MS 8. yüzyılda Arapların Asya ilerleyişini durduran Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Türgişler
Soru Açıklaması
7.
557 yılında Sabarları mağlup ederek dağılmalarına neden olan Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avarlar
Soru Açıklaması
8.
Hangi Moğol devleti etnik, sosyal ve kültürel durumların etkisiyle "Türkleşme" oluna girmiştir?
Doğru Cevap: "A" Çağatay Hanlığı
Soru Açıklaması
9.
Hun ordusu, Doğu Roma’daki iç kargaşalıklardan istifade ederek saldırıya geçti. Hunlar büyük bir hızla ilerleyerek Makedonya ve Trakya’yı istilâ ettiler. Hunlar bu sefer sonucunda imzalanan antlaşmayla devamlı tazyik altında tuttukları Doğu Roma’yı senelik 350 libre altın vergi vermeye mecbur bıraktılar. Buna göre hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hunlar Doğu Roma'yı ekonomik olarak baskıya almışlardır.
Soru Açıklaması
10.
Cengiz Han’ın Moğollar arasındaki adı nedir ?
Doğru Cevap: "A" Temüçin
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Moğol İstilasının Türk tarihi için etkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İran'ın yönetiminde Türk etkisi artmıştır
Soru Açıklaması
12.
Ak Hunların bilinen diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Eftalitler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi "urug" kelimesinin anlamıdır?
Doğru Cevap: "A" Aileler Birliği
Soru Açıklaması
14.
İstila ile birlikte Yakındoğu coğrafyasına yeni göçebeler girmiştir. Göç ve katliamlar sebebiyle etnik yapı yerlilerin aleyhine değişmiştir. Göçebe kültür etkinliğini artırırken, şehir hayatı ve kültürü gerilemiştir. Tarımda kullanılan su sedleri ve sulama kanalları tahrip edilmiş, üretim faaliyetleri azalmış, ticaret sekteye uğramış, dolayısıyla da Yakındoğu coğrafyasında büyük bir ekonomik çöküş yaşanmıştır. Şehir ve kasabalarda yaşayan ve eski kültür ve geleneklerin temsilcileri konumunda olan pek çok köklü aile, vatanlarının Moğollar tarafından tahrip edilmesi üzerine, farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır.Buna göre hangisini söylemek daha doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Göçler sonrası Yakındoğu coğrafyalarının etnik ve demografik yapısı değişmiştir
Soru Açıklaması
15.
Uygur Kağanlığı hangi yıllar arasında hüküm sürmüştür?
Doğru Cevap: "B" 745-840
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Moğolların yok olmasının sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İlhanlıların İsla^miyet’i kabul etmesi. 
Soru Açıklaması
17.
Tarihte pek çok Türk boyu birbiriyle mücadele etmiştir. M.S. 1. yy'ın sonlarına doğru çinlilerle beraber kuzeydeki Hun devletine hücum eden ve Altay, Pamir ve Tanrı dağlarında yaşamış olan Türk boyu hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kırgızlar
Soru Açıklaması
18.
Attila'nın ölümünden sonra Hun tahtına kim çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" İlek
Soru Açıklaması
19.
Kanglı adı nereden gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" kağnı arabası
Soru Açıklaması
20.
"Türkiye" tabirini, ilk olarak kullanan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Menandros
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.