Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hazar Devleti’nin yıkılışını hızlandıran etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hazar Hakanının Müslümanlığı kabul etmesi
Soru Açıklaması
2.
Abbasi Halifeliğine tabi olarak Doğu Avrupa’da Türk İslam kültürünün ilk temsilcisi olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İtil Bulgar Devleti
Soru Açıklaması
3.
Uygurlar, Türk kaynaklarında geçmelerinin nedeni kaç yılında yaptıkları isyanlardır?
Doğru Cevap: "C" 717
Soru Açıklaması
4.
Hangisi Üç-ok'larda yer alan boylardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Büğdüz
Soru Açıklaması
5.
1243 yılında  Türkiye Selçuklarının yenilgisiyle sonuçlanan Kösedağ savaşı hangi Moğol hükümdar zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ögeday Han
Soru Açıklaması
6.
Cengiz Han’ın ölümüyle tahta kim geçmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Ögedey
Soru Açıklaması
7.
1303 senesinde İtalya tüccar ve misyoner birisince Kırım’da kaleme alınan, içerisinde İncil’den tercümeler ve Katolik ilahiler bulunan Latince, Farsça, sözlük Codex Cumanicus'a aşağıdaki Türk lehçelerinden hangisinin ikin bin beş yüz kelimesi  girmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Kuman-Kıpçakça
Soru Açıklaması
8.
209-174 yılları arasında yaşamış olan ve Hun devletini emperyal bir güç haline getirirken toplumun refahını da büyük ölçüde arttıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mete
Soru Açıklaması
9.
Hunları komşu oldukları diğer milletlere ekonomik açıdan üstün çıkaran iktisadi etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hayvancılık yapmaları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi diğer bazı Türk devletlerinde olduğu gibi Göktürklerde de kullanılan hükümdarlık alametlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "E" Ok
Soru Açıklaması
11.
Hun Devleti'nin barı ve doğu olmak üzere ikiye ayrılmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "A" Devletin Çin'e bağlanmak istenmesi
Soru Açıklaması
12.
Hun Devleti hangi tarihte Doğu ve Batı Hun Devleti olarak ikiye ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "D" M.Ö 54
Soru Açıklaması
13.
Türk kelimesi; aynı soydan gelen ve aynı dili konuşan toplulukların genel adı ve devlet ismi olarak ilk defa hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Göktürkler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde kullanılan hükümdarlık alametlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Madeni para
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Attila’nın II. Balkan Seferi’ne çıkma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Doğu Roma’nın Hunlarca çok kutsal olan mezarları soyması
Soru Açıklaması
16.
Moğol istilası ile birlikte Yakındoğu coğrafyasına yeni göçebeler girmiştir. Göç ve katliamlar sebebiyle etnik yapı yerlilerin aleyhine değişmiştir. Göçebe kültür etkinliğini arttırırken, şehir hayatı ve kültürü gerilemiştir. Tarımda kullanılan su sedleri ve sulama kanalları tahrip edilmiş, üretim faaliyetleri azalmış, ticaret sekteye uğramış, dolayısıyla da Yakındoğu coğrafyasında büyük bir ekonomik çöküş yaşanmıştır. Şehir ve kasabalarda yaşayan ve eski kültür ve geleneklerin temsilcileri konumunda olan pek çok köklü aile, vatanlarının Moğollar tarafından tahrip edilmesi üzerine, farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmıştır. Buna göre hangisini söylemek daha doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Göçler sonrası Yakındoğu coğrafyasının etnik ve demografik yapısı değişmiştir. 
Soru Açıklaması
17.
Fetret devri sonunda devleti derleyip toparlayarak 2. Göktürk devletini kuran Kutlug kağan tarihte hangi sıfat ile anılırdı?
Doğru Cevap: "A" İlteriş
Soru Açıklaması
18.
Doğu ve Batı Göktürk Devletlerinin birbirlerinin üzerine hareket edecek kadar düşman hale gelmesinde hangi ülke siyasetinin etkisi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Ak Hunların yıkılmasının ardından bu devletin bakiyesi olarak adlandırılan uygarlıklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Guptalar
Soru Açıklaması
20.
M.Ö. binlerce yıldan İslamiyet’i kabule kadar geçen uzun süreç ve geniş bir coğrafi alandaki Türk tarihinin ele alınması birçok meseleyi de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin yapısından kaynaklanan meselelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devletin dini görüşü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.