Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Uygurların Türk kaynaklarında ilk kez Götürk Yazıtları'nda anılmalarına sebep olan isyan hangi yılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 717
Soru Açıklaması
2.
Müslümanlara düşmanlığı ile tanınan Moğol hükümdarı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güyük Han
Soru Açıklaması
3.
Hazar ülkesi iki asır Kıpçakların hâkimiyetinde kaldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi tarafından ve kaç yılında istila edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1229-Moğollar
Soru Açıklaması
4.
Rus yıllıklarında Tork, Torki ve Torkmen; Bizans kaynaklarında ise Uz diye zikredilen Uzlar hangi uygarlığın koludur?
Doğru Cevap: "D" Oğuzlar
Soru Açıklaması
5.
100 bin kişilik sabar ordusuna kumanda eden, savaşçılığı, idareciliği ve güzelliği ile meşhur Sabar kraliçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Boarık
Soru Açıklaması
6.
Bilge Kagan, Kül Tegin ve Tonyukuk'tan günümüze kalan eser hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Orhun Abideleri 
Soru Açıklaması
7.
Avrupa'da 200 yıl kadar süren hakimiyeti devrinde en mühim askeri teşebbüsleri İstanbulu'u kuşatmaları olan Türk Devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avarlar 
Soru Açıklaması
8.
Hunların İtil Nehri'ni geçerek Avrupa önlerinde görülmeleri, ilk olarak hangi Hun hükümdarı döneminde olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Balamir
Soru Açıklaması
9.
II. Göktürk Devletinin kurucusu ve kuruluş tarihi, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İlteriş Kağan / MS 682
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerdeki hükümdarlık alametlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kut
Soru Açıklaması
11.
Moğolları tarihinde ilk kez düzenli teşkilata kavuşturan, tüm Moğolları tek atı altında birleştiren, töre ve geleneklerden yararlanarak idari, hukuki, askeri yapıyı düzenleyen yasalar yapan, yazı kültürünün yaygınlaştığı dönem hangi Moğol hükümdarının dönemidir?
Doğru Cevap: "A" Temüçin
Soru Açıklaması
12.
Oğuzların X. yüzyılın ilk yarısında kurdukları devletin kışlık merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni-kent
Soru Açıklaması
13.
Kırgızlar (M.Ö. 202-M.S. 960) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Ötüken'e gerekli önemi vermişlerdir.
Soru Açıklaması
14.
Avar Hakanlığı’nın, Avrupa’da 200 yıl kadar süren hâkimiyeti devrinde en mühim askeri teşebbüsleri nedir?
Doğru Cevap: "D" İstanbul kuşatması
Soru Açıklaması
15.
Got komutanı Gainas'ı yenerek kafasını Bizans hükümdarına hediye olarak sunan Hun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Uldız
Soru Açıklaması
16.
Moğol imparatorluğunun kurucusu Cengiz Han kaç yılında doğmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1155
Soru Açıklaması
17.
Uygurların Mani dinine geçiş sonrası yaşanan değişikliklerden hangisi nüfuzu etkilemiş olabilir?
Doğru Cevap: "C" Kağan'ın kendini halktan ayırması ve saraylara çekilmesi
Soru Açıklaması
18.
Önce Hunların, sonra Göktürklerin idaresi altında yaşayan Hazarlar tam bağımsızlıklarını aşağıdaki hangi tarihte kazanmıştır? 
Doğru Cevap: "C" 630
Soru Açıklaması
19.
Türk Tarihi devlet olarak hangi uygarlıkla başlamaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Asya Hunları 
Soru Açıklaması
20.
Hunlardan sonra Avrupa’yı sarsan, Frank ve Bizans imparatorlukları arasında, Hun mirası ve birikimi üzerine güçlü bir devlet kuran Avarlar, aşağıdaki boylardan hangisine mensuptur?
Doğru Cevap: "B" Uar-Hun
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.