Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Hive Hanlığı zamanında 1804-1920 yılları arasında hüküm sürmüş hanedanlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kongratlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda devleti ile ilgili temel kaynaklarımızdan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dede Korkut
Soru Açıklaması
3.
Altın Orda Devleti hangi han zamanında "altın dönemi"ni yaşamıştır?
Doğru Cevap: "C" Özbek Han
Soru Açıklaması
4.
Ruslar Sibirya'yı hangi yüzyılda keşfetmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" 16. yüzyıl
Soru Açıklaması
5.
Altın Orda Devleti'den posta şirketine verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "B" Yam
Soru Açıklaması
6.
1989 yılının Nisan ayında O¨zbekistan’ın Fergana bölgesinden çıkan ve büyüyen bir sokak kavgası neticesinde Türk kardeşleri O¨zbekler tarafından öldürülen, bunun üzerine kısa bir sürede her şeylerini toparlayıp başka yer aramak zorunda kalan ve Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi yerlere göçen Türkler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahıskalılar
Soru Açıklaması
7.
Ebu’l-Hayrlılar (Şibanîler) Astrahanîler (Aştarhanîler, Tukay Timurlular, Canıoğulları) Mangıtlar Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Buhara Hanlığı'nda işbaşına gelen hanedanlardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Hakas bölgesinin Türklerin anayurtlarından biri olduğuna dâir en önemli ispat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bölgede Tagar Kültürü’ne âit olduğu söylenen Boyar Kaya Resimleri’nin olması
Soru Açıklaması
9.
Altın Orda Devletinde posta teşkilatı hangi han döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Berke Han
Soru Açıklaması
10.
Hive Hanlığı hangi yıllar arasında egemendir?
Doğru Cevap: "E" 1511-1920
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Bayezid ile Timur arasında cereyan eden ve Ankara Savaşı ile sonuçlanan mücadelenin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Anadolu beyliklerinin topraklarının genişlemesi
Soru Açıklaması
12.
Hive Hanlığı'nın kurulduğu bölge hangi tarih ve olayla birlikte Safevi Devleti'ne tabi olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1510 Merv Savaşı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Buhara Hanlığı'nda Ebu'l Hayrlı'lar Hanedanlığı döneminde II. Abdullah'ın yönetimi sırasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Babası iskender'in değerli emirlerini öldürtmüştür. 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda Başkurtlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ruslar tarafından Hıristiyanlaştırma siyasetinden maruz bırakılarak yüklü miktarda vergi verdiler.
Soru Açıklaması
15.
Timurlu hakimiyet sahasını aşağıdakilerden hangi tarihte siyasi olarak bütünlüğünü kaybetmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1458
Soru Açıklaması
16.
Hokand Hanlığı'nda Narbuta Bey, dönemiyle birlikte ilk kez hanlıkta darp edilen ve değeri bir koyun olan paranın ismi nedir?
Doğru Cevap: "D" Fulus
Soru Açıklaması
17.
Kazan Hanlığının 1552 yılında yıkılmasından sonra Rus hâkimiyetine giren ve bir bölümü devlet çiftçisi olan halk aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "A" Tatarlar
Soru Açıklaması
18.
Hive Hanlığı Arapşahiler Hanedanlığı döneminde 1515 yılında kalabalık bir Özbek grubunun Deşt-i Kıpçak'tan bölgeye göç etmesi hangi hükümdarın güç kazanmasını sağlamıştır? 
Doğru Cevap: "C" İlbars Han
Soru Açıklaması
19.
Araplar ile Çinliler arasında 751 yılında meydana gelen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Talas
Soru Açıklaması
20.
Sibirya'da bugün Tümen, Om, Novosibirsk, Tom, Tobol, Tara, Baraba, Kemerovo havalisinde yaşayan Türkler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tatarlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.