Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Altın Orda hakimiyeti altındaki topraklarda "barugalık" teşkilatının kurulması hangi yönetici zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Berke Han
Soru Açıklaması
2.
Kongratlar Hanedanı Dönemi hangi yıllar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" 1804-1920
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Babürlülerin son hükümdarıdır?
Doğru Cevap: "A" II. Bahadır Şah
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Altın Orda devletinin yıkılışından sonra oluşan siyasal birimlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göktürk Hanlığı
Soru Açıklaması
5.
Sibirya Tatarlarının etnik teşekkülünde en önemli rolü oynayan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kıpçaklar
Soru Açıklaması
6.
Şamhallık kavramı ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kumuklar tarafından kullanılan bir idârî sistemtir.
Soru Açıklaması
7.
Kırım hangi Antlaşma ile Osmanlı Devleti’nden ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Küçük Kaynarca Antlaşması
Soru Açıklaması
8.
Altın Orda Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Beylere verilen yurt toprakları babadan oğula geçebilecek şekilde düzenlenmişti,
Soru Açıklaması
9.
Altın Orda devletinde Fetret Devri, hangi yöneticinin ölümünden sonra başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Berdibek Han
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hokand Hanlığı'nın gerileme ve çöküş dönemindeki önemli olaylar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Alim Han'ın yaptığı zulümler
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sahalar’ın kültürel olarak eski Türkler ile benzerlikler gösterdiğini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "E" Sahalar’da ren geyiği derisinden ayakkabıların, kürk çorapların ve boynuzlu başlıkların kullanılıyor olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Timur'lular dönemimde Semerkand'da bir rasathane kurdurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Uluğ Bey
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Sibirya Tatarlarının yaşadığı bölgelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tümen
Soru Açıklaması
14.
Batu Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatoru Mengü tarafından Cuci Ulusu'nun hanı ilan edilen han kimdir?
Doğru Cevap: "B" Sartak Han
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Yıldırım Bayezid ile Timur arasında cereyan eden ve Ankara Savaşı ile sonuçlanan mücadelenin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mısır Sultanı Berkuk'un ölümü.
Soru Açıklaması
16.
Kendilerini  “Gök’ün oğulları” olarak gören ve  yeryüzünde kendilerine eşit birinin olmadığını düşünen Moğol Hanlarının başkalarına söyledikleri veya yazdıkları herşeyi “emîr”, olarak kabul edilmiştir. Moğol divan-ı inşâlarından çıkan bu içerikteki evraklara ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Yarlık,
Soru Açıklaması
17.
Türgişler ilk kez hangi yılda tarih sahnesine çıkmışlardır?
Doğru Cevap: "A" MS 651
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Çin Hükümeti’ne karşı Aldan Maadır diğer bir ifadeyle“60 Bahadır” isyanını başlatmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tuvalılar
Soru Açıklaması
19.
Altın Orda devletinin yıkılmasından sonra kurulan hanlıklardan bağımsızlığını ilk kaybeden hanlık, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kazan Hanlığı
Soru Açıklaması
20.
Timur’dan sonra hanedanlığın genel politikası aşağıdakilerden  hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Tarım ve ticaretin himayesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.