Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Final Sınavı 4
1.
Timurlularda maliye teşkilatını aşağıdakilerden hangisi yönetmektedir?
Doğru Cevap: "D" Vezirler
Soru Açıklaması
2.
Sınırları doğuda Beşbalık bölgesinden batıda  Türkistanın içlerine kadar uzanan Çağatay Hanlığını  oluşturan topluluklar aşağıda ki hangi seçenek de doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Türk-Moğol  topluluklarından,
Soru Açıklaması
3.
Berke Han döneminde Altın Orda’da kurulan posta teşkilatına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yam
Soru Açıklaması
4.
Ankara Savaşı aşağıdakilerden hangi tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1402
Soru Açıklaması
5.
Altın Orda devleti hangi ulusun üstüne kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Kıpçaklar
Soru Açıklaması
6.
Hokand Hanlığı'nda "han" ünvanı yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bey
Soru Açıklaması
7.
Timur ve soyundan gelenler ....... ....... ile .......’da yaklaşık 150 yıl hüküm sürdüler. Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Orta Asya-İran
Soru Açıklaması
8.
1828 Osmanlı-Rus savaşı sonrası, Ahıska savaştazminatı olarak Ruslara hangi antlaşma neticesinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Edirne Antlaşması
Soru Açıklaması
9.
1722 yılında yaşanan Moğol istilası sonucunda Kazak Hanlığının toprakları Ruslar tarafından işgal edilmiş ve bu işgallere karşı bazı ayaklanmalar çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Ebu’l-Mambat (1817-1825)
Soru Açıklaması
10.
Türkistan Hanlıklarında ilk kez Cengiz Kağan soyundan olmayıp da bir hanedankuran ve ‘han’ unvanı alan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Muhammed Rahim
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hanlıklardaki savaş düzeni ögelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaycılar
Soru Açıklaması
12.
Ankara savaşı hangi tarihte başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 28 Temmuz 1402
Soru Açıklaması
13.
Hive Hanlığı, Türkistan hanlıkları içinde Özbeklerin kurduğu kaçıncı devlettir?
Doğru Cevap: "B" İkinci
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hanların hangisinin hükümdarlığında Kazak Hanlığı Deşt-i Kıpçak’ın doğu ile merkezi bölgelerine tam anlamıyla hakim olarak kuruluş sürecini tamamlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Burunduk
Soru Açıklaması
15.
Hangi hükümdar Sofya, Filibe’yi zaptederek Edirne’yi kuşatmış, Silistre, Preslav’ı ele geçirdikten sonra, İstanbul istikametine yönelerek Lüleburgaz, Gelibolu ve Akbas Limanı şehirlerini de fethetmiştir?
Doğru Cevap: "C" Attila 
Soru Açıklaması
16.
1756 yılında Mangıtlar Hanedanlığı döneminde ilk kez Cengiz Kağan soyundan olmayan biri kendisini han ilan ederek tahta çıkmıştır. Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhammed Rahim
Soru Açıklaması
17.
I. Hazar Denizi yakınlarında kurulmuştur. II. Başkenti, ticaret merkezi olarak kullanıldığı için Hanlık kısa sürede gelişmiştir. III. Rusların yayılmacılık politikası sebebiyle uzun süre direnememiştir. Yukarıda verilen bilgiler hangi Hanlığa aittir?
Doğru Cevap: "B" Astrahan Hanlığı
Soru Açıklaması
18.
İskit Hükümdarı’na âit olan Salbık Kurgan hangi Türk Boyunun topraklarında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hakaslar
Soru Açıklaması
19.
Ebu’l-Hayrlılar Hanedanı Dönemi hangi yıllar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" 1500-1598
Soru Açıklaması
20.
Timur Devleti hangi tarihler arasında yaşamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1370-1507  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.