Orta Asya Türk Tarihi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Uluğ Bey'in babasıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahruh
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonrası imzalanan Yeşilköy antlaşmasının sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Kars, Ardahan ve Batum savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Hakas Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu tam üyesi olarak kabul edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1992
Soru Açıklaması
4.
I. Ebu’l-Hayrlılar Hanedanı Dönemi II. Arapşahîler Hanedanı Dönemi III. Astrahanîler Hanedanı Dönemi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hive Hanlığı dönemlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti’nde kültür ve sanat alanında yetişmiş değerli kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şah İsmal
Soru Açıklaması
6.
Çağatay Hanı Alaadin Tarmaşirin’in ölüm tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1334
Soru Açıklaması
7.
Babür’ün kendi yaşadıklarını anlattığı ve bizzat Çağatayca kaleme aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vekâyi
Soru Açıklaması
8.
Saha coğrafyasında Saha etnik oluşumunun ilk evresinde hangi halk yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İskitler
Soru Açıklaması
9.
Rusya’da nüfus bakımından Ruslardan sonra gelen ikinci etnik grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tatarlar
Soru Açıklaması
10.
Timur ve soyundan gelenler Orta Asya ile İran’da yaklaşık olarak kaç yıl hüküm sürmüşlerdir?
Doğru Cevap: "C" 150
Soru Açıklaması
11.
Altın Orda’yı tamamen müstakil bir devlet ha^line getirmeyi başaran kimdir?
Doğru Cevap: "D" Mengü Timur
Soru Açıklaması
12.
Hangisinin en meşhur abidelerinden biri İskit Hükümdarı’na âit olan Salbık Kurgan’dır?
Doğru Cevap: "D" Hakaslar
Soru Açıklaması
13.
Moskova’ya yakın bir coğrafyada Türk nüfusu ve onlarla birlikte İslamiyet’i yayması ile Türk dünyasına en büyük hizmeti yaptığı  kabul edilen  Hanlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kasım Hanlığı,
Soru Açıklaması
14.
Günümüzde başkenti Kızıl olan, güney ve güneydoğusunda Moğolistan, doğusunda Buryat Cumhuriyeti, kuzey doğusunda İrkut Oblastı, kuzeyde Krasnoyar (Kızılyar), kuzey batısında Hakas Cumhuriyeti ve batısında Altay Cumhuriyeti yer alan, Türklerin yaşadığı Cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakut Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
15.
Bir askere veya subaya savaşta hizmeti karşılığında verilen ve ona gelir getiren, miras bırakılabilen toprak, timar a ne denir?
Doğru Cevap: "D" Suyurgal
Soru Açıklaması
16.
Buhara Hanlığı'nda Mangıtlar Hanedanı kaç yıl hüküm sürmüştür?
Doğru Cevap: "D" 164
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, Kazakların Rus işgaline karşı gösterdikleri isyan hareketlerinin liderlerinder biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ebu’l-Mambat
Soru Açıklaması
18.
Hokand Hanlığı hangi yıllar arasında egemendir?
Doğru Cevap: "D" 1709-1876
Soru Açıklaması
19.
Hangisi İdil Boyu Türkleri içerisindedir?
Doğru Cevap: "E" Başkurtlar
Soru Açıklaması
20.
Fetret Döneminde Altın Orda Devletinin başına geçen Toktamış Hanı , kendisinin tahta çıkmasına yardım eden  Timur’la  karşı karşıya getiren sebep  neydi?
Doğru Cevap: "A" Timur’un hâkimiyeti altındaki Hârezm ile Azerbaycan’a sahip olmak istemesi,
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.