Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Danişmendliler’de daha ilk dönemlerden itibaren para tedavülü görülür. Kendi adına ilk para bastıran .................’dır/dir. Boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Danişmend Gazi 
Soru Açıklaması
2.
Bergama Edremit çevresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karesioğulları.
Soru Açıklaması
3.
Kendi adına ilk para bastıran aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Danişmend Gazi
Soru Açıklaması
4.
Harzemşahlar ve Moğallar arasındaki savaşı tetikleyen ve sonucunda Harzemşahalrı yıkılışa kadar götüren “Otrar Hadisesi” (1220) hangi sebepten çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Moğol kervanına Harzemşahların el koyması
Soru Açıklaması
5.
640 yılında Müslüman Araplar, bu yerel beyler ile de anlaşarak Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmını ele geçirdiler ve bölgede yeni bir dönemin başlamasına yol açtılar. Üç asır sürecek Müslüman-Arap hakimiyeti süresince, Doğu Anadolu’da Sami kökenli yeni koloniler kuruldu. Bölgede ağırlıklı kültürler aşağıdakilerden hangileridir?
 • İran Kültürü
 • İslam Kültürü
 • Hristiyan Kültürü
 • Bizans Kültürü
 • Doğru Cevap: "A" I-II-III
  Soru Açıklaması
  6.
  Harezmşahlar Devletinde vezirin maiyetinde bulunan divanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  Doğru Cevap: "C" divanı-ı hümayun
  Soru Açıklaması
  7.
  Kurucusu Gazi Mehmet Bey olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Aydınoğulları.
  Soru Açıklaması
  8.
  Karakoyunluların ilk beyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Bayram Hoca
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’nun doğusunda kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Germiyanoğulları
  Soru Açıklaması
  10.
  Harezmşahlar Devleti’nin idare merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Gürgenc
  Soru Açıklaması
  11.
  1071 Malazgirt zaferinin ardından Erzurum ve çevresinde hangi Türkmen beyliği hüküm sürmüştür?
  Doğru Cevap: "A" Saltuklular
  Soru Açıklaması
  12.
  Harezmşah Devleti'nin sosyo-kültürel yapısına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması
  13.
   Dilmaçoğullarıile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "B" Beyliğin kurucusu İnal Türkmâni’dir.
  Soru Açıklaması
  14.
  Kardeşi Sökmen tarafından Hısn-ı Keyfâ’da (Hasankeyf) kurulan ilk Artuklu Beyliği’nden sonra ikinci olarak Mardin’de teessüs etmiş bulunan Artuklu Beyliği’nin kurucusudur. Bir süre Suriye Selçuklu hükümdarı MelikTutuş’un hizmetinde bulunduktan sonra, onun ölümü üzerine kardeşi Sökmen ile Kudüse giderek burada kalmıştır.(Temmuz-Ağustos 1096). Kudüs’ün Fatımîler tarafından zaptından sonra Bağdat’a gelerek Büyük SelçukluSultanı Tapar’ın hizmetine girmştir. Sultan Tapar, onu Bağdat Şahneliğine tayin etmiştir. Dört yıl bu vazifeyi yürütmüş ve yine Sultanın emri ile Şahnelikten azledilmiştir (1105). Bu azilden dolayı sultana düşmanlık beslemeksizin Sökmen gibi Diyarbekir bölgesinde kendisine bir hâkimiyet sahası aramaya başlamıştır. Sökmen’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu İbrahim’in emîri Şems’den Mardin’i almış ve burada “Mardin Artukluları” denilen Mardin şubesini kurmuştur (1106). Yukarıda hangi Türk beyinden bahsedilmektedir?
  Doğru Cevap: "D" Artukoğlu İlgazi
  Soru Açıklaması
  15.
  Alaeddin Muhammed hangi yıllar arasında Harezmşah Devletinin başında bulunmuştur?
  Doğru Cevap: "B" 1200-1220
  Soru Açıklaması
  16.
  Bazı vilayetlerdeki Müslüman halkın güney-batıya doğru hareket etmelerini isteyen Alâeddin Seyhun ötesindeki sahalarda Küçlük'e karşı etkili bir savunmadan aciz olduğunu göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen vilayetlerden biri değildir? 
  Doğru Cevap: "B" Buhara
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıda ismi geçen âlimlerden hangisi Doğu Anadolu Türk Devletlerinin hizmetinde bulunmamıştır?
  Doğru Cevap: "E" İmam Gazalî
  Soru Açıklaması
  18.
  Harezmşahlar ülkesinde XII. yüzyılda, Seyhun ötesi bozkırlarında yaşayan Türk göçebelerinin İslamlaşmasında ve bunlar arasında bir Türk tarikatının kurulmasında, en büyük rolü oynayan şahıs kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Ahmed Yesevî
  Soru Açıklaması
  19.
  Celaleddin devrinde, Türklerin “yuluk” adını verdikleri divan-ı mezâlime başkanlık eden kişinin ünvanı nedir?
  Doğru Cevap: "E" Han
  Soru Açıklaması
  20.
  Hasankeyf, Harput ve Mardin olmak üzere üç kola ayrılan ve güneydoğu Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rolü bulunan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Artuklular
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.