Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Kardeşi firar ettikten sonra kolayca Harezm tahtına geçen Alâeddin Tökiş (11731200), Harezmşahlar sülalesinin belki en büyük şahsiyetidir. Tökiş daha saltanatının ilk yıllarından itibaren birçok problem ile karşılaşmıştır. Küçük kardeşi Sultan Şah ve onun annesi, Harezm halkının ve ordunun kendi taraflarında olduklarını ve Horasan askerinin yardımı ile Tökiş’i mağlûp edebileceklerini iddia ederek, kimi Harezm’e müdahale etmeye ikna etmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Melik Dinar
Soru Açıklaması
2.
1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da kurulan Türkmen beyliklerinden biri olan Saltukluların merkezi neresiydi?
Doğru Cevap: "C" Erzurum
Soru Açıklaması
3.
Batı Anadolu’da kurulan Türkmen beylikleri ile ilgili hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Çoğunlukla Selçuklu uc beyleri tarafından kurulmuşlardır.
Soru Açıklaması
4.
Mengücek hükümdarı Behramşah namına Mahzenü'l-esrar adlı ünlü eseri kaleme alan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Genceli Nizami
Soru Açıklaması
5.
Harezmşahların askerî teşkilatı da, idare teşkilatı gibi, esas itibarı ile Büyük Selçuklulardan alınmıştır. Orduya ait bütün idari işlere, Gazneliler ve Selçuklular devrinde olduğu gibi, merkezi divanın mühim bir şubesi bakardı. Bu divan şubesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Divan-i’arz
Soru Açıklaması
6.
1250'li yıllarda Doğu Anadolu ve Suriye'ye akınlar düzenleyen Moğol hakanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" Hülagü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Karakoyunluların ilk beyidir?
Doğru Cevap: "B" Bayram Hoca
Soru Açıklaması
8.
 • Alaeddin Muhammed Moğollara karşı koyamayacağını anlayıp ticaret münasebetlerini geliştirerek iyi ilişkiler içerisine girdi ve bu suretle yapılan anlaşma gereği karşılıklı barış ve ticaret münasebetleri kurulmuş oldu.
 • Cengiz Han’ın ticaret kervanları Harezmşah ülkesine gelir. Kervan İnalcık’ın vali olduğu Otrar’da casusluk iddiasıyla tutuklanıp mallara el konulup heyet öldürttürülür.
 •  
 • Cengiz Han bir heyet yollayarak İnalcıkın teslimini ve malların tazminini ister. Alaeddin Muhammed talebi reddeder. Ve Cengiz Han Otrar’ı kuşattı ve şehri ele geçirip tahrip etti.
 • Moğollar Buhara, Semerkand, Otrar, Sığnak, Berakend ve Hocend Moğollar tarafından istila ederler.
 • Cengizhan İnsanlarını köle yapıp Moğolsitan’a sürdü. Kısa zaman içinde bütün Maveraünnehir ve Harezm bölgesi Moğol hakimiyetine girdi.
 • 1220 yılında gerçekleşen Ottar hadisesi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV ve V
  Soru Açıklaması
  9.
  Mengücük Beyliğini diğer Türkmen devlet ve beylikleri içinde en zengin kültürel birikime sahip olma konumuna getiren faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" İç beylik karakteri taşıması 
  Soru Açıklaması
  10.
  Kutbeddin ölünce, yerine kim geçmiştir?
  Doğru Cevap: "B" Kızıl-Arslan Atsız
  Soru Açıklaması
  11.
  Sökmen Beyliği'nin kurulduğu yer neresidir?
  Doğru Cevap: "A" Ahlat ve çevresi 
  Soru Açıklaması
  12.
  Harezmşahlar İmparatorluğu’nun hayatına aşağıdakilerden hangisi son vermiştir?
  Doğru Cevap: "C" Moğollar
  Soru Açıklaması
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi Moğol istilası sürecinde ortaya çıkmış belli başlı Türkmen beyliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Danişmendliler
  Soru Açıklaması
  14.
  Horasan'nın önemli bir merkezi olan Nişapur  hangi tarihte Tökiş'in eline geçmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 1887
  Soru Açıklaması
  15.
  Kara Yusuf ne zaman vefat etmiştir?
  Doğru Cevap: "D" 1420
  Soru Açıklaması
  16.
  Erciş bölgesinde beyliklerini tesis eden Karakoyunlular ne zaman hakimiyet kazanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" XIV.yy.
  Soru Açıklaması
  17.
  Memlûklu sultanının himayesinde, Eretna Devleti’nin elinden Elbistan’ı alarak Karaca Bey tarafından kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Dulkadiroğulları
  Soru Açıklaması
  18.
  Hangisi Van, Erciş, Bargiri, Tatvan, Malazgirt, Muş ve Sason civarında hüküm sürmüştür?
  Doğru Cevap: "E" Sökmenliler
  Soru Açıklaması
  19.
  Cihan Şah’ın en önemli amacı Timurlu ülkesinde baş gösteren kargaşalıktan istifade ederek hangi bölgeyi ele geçirmekti?
  Doğru Cevap: "D" Horasan
  Soru Açıklaması
  20.
  Saltuklular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "C" İzzeddin Saltuk dönemi beyliğin en parlak dönemidir.
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.