Orta Çağ ve Yeni Çağ Türk Devletleri Tarihi
Deneme Final Sınavı 2
1.
On iki imam Şiiliğini resmî mezhep ilan edip, ilk Şii ezanı okutan kimdir? 
Doğru Cevap: "B" Şah İsmail 
Soru Açıklaması
2.
İran’a Irekeyn seferi denilen iki büyük sefer düzenleyen Osmanlı Padişahı kimdir ?
Doğru Cevap: "B" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Babür'ün öldüğü tarihtir?
Doğru Cevap: "B" 1530
Soru Açıklaması
4.
Hindistan'daki Türk-Moğol resim ekolünün temelleri hangi Babür hükümdarı döneminde atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hümayun
Soru Açıklaması
5.
Megücükler’in en önemli özelliklerinden biri diğer Türkmen beylikleri içerisinde en zengin kültürel birikime sahip olan beylik olmalarıdır. Bu kültürel birikim, beyliğin siyasi ve asker hareketlilikten çok istikrarın ve dinginliğin hakim olduğu tarihinden de okunabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu bu istikrar ve dinginliğin nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Mengücüklerin bir uç beyliği değil bir iç beyliği olmaları.
Soru Açıklaması
6.
Mahmud Lodi  hangi yılda meydana gelen savaşta Babür’e yenilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1529
Soru Açıklaması
7.
Şeyh Haydar kimler tarafından öldürülerek cesedi Tebriz'de halka teşhir edilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Akkoyunlular 
Soru Açıklaması
8.
Safevi Devleti'nin ekonomisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" İktisadî hayatın temelini tarım ve hayvancılık oluşturuyordu.
Soru Açıklaması
9.
Şah Tahmasb'a sığınan Osmanlı Şehzadesi kimdir ?
Doğru Cevap: "C" Şehzade Bayezid
Soru Açıklaması
10.
 • Bey
 • Han
 • Sultan
 • Aşağıdakilerden hangisi Safevilerin eyalet idaresinde kullandığı ünvanlar arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  11.
  I. Yönetiminde eğlence ve işrete daha fazla zaman ayırarak sarayın masraflarını arttırmıştır. II. Beluciler'in ayaklanmasını ıı. Giorgi (Gürcü Kralı) yardımı ile durdurmuştur. bunun sonucunda saraydaki Gürcü nüfuzu artmıştır. III. Kardeşi Abbas Mirza'nın isyanlarını da yine Gürcü beylerinden Keyhüsrev'in desteği ile bastırmıştır. IV. 1722'de başkent kuşatılmış ve teslim alınmıştır. Yukarıdaki bilgiler ışığında Sultan Hüseyin dönemi için hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "C" Safevi Devleti fiilen sona ermiştir.
  Soru Açıklaması
  12.
  Osmanlılar ile Safevîler arasında gerçeklesen Çaldıran Savaşı ne zaman olmuştur?
  Doğru Cevap: "C" 23 Ağustos 1514   
  Soru Açıklaması
  13.
  Zamanında  sanatın olgunluğa ulaştığı,  resme olan tutkusu ve Cizvit papazlarının Avrupa’dan getirdikleri resim ve kitaplara olan alakası sayesinde bu dönem sanatında Batı etkisinin de görülmesine neden olan babürlü hükümdarı hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Cihangir Şah,
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Harezmşahlar Devletinin yıkılışına sebeptir?
  Doğru Cevap: "D" Moğol İstilası
  Soru Açıklaması
  15.
  Kendisinden sonra tahta geçmek için başka oğulları bulunmasına rağmen kızını veliaht yapan Sultan aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" İltutmuş
  Soru Açıklaması
  16.
  Harezmşahlar Devleti ilk kez hangi hükümdar döneminde büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür? 
  Doğru Cevap: "C" Alâeddin Muhammed
  Soru Açıklaması
  17.
  Kasr-ı Şirin Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1639
  Soru Açıklaması
  18.
  Zamanla Türklerin ve yerlilerin karşılıklı tesirlerinin sonucu olarak Farsça, Türkçe ve Hindu dilleri karışımından oluşan “Ordu Dili’ ortaya çıktı. Bu dilin gelişmesinde şair Emir Hüsrev’in etkisi büyüktür. Cümle kuruluşu bakımından Sanskrit dilini esas alan ve Farsça, Türkçe kelimelerle zenginleşmiş bulunan bu dil, bugün Pakistan ve Hindistan Müslümanlarının kullandıkları dildir. Bu bilgiler ışınında günümüzde Ordu dilinin kullanıldığı çıkarımı yapılabilir. Buna göre hangisi denilebilir?
  Doğru Cevap: "A" Ordu dili kullanımına devam edilmektedir
  Soru Açıklaması
  19.
  Hangi Osmanlı padişahı doğuda yükselmekte olan Akkoyunlu tehlikesini ortadan kaldırmak için 1460 yılında büyük bir orduyla yola çıkmıştır?
  Doğru Cevap: "A" Fatih Sultan Mehmet
  Soru Açıklaması
  20.
  Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin önderliğinde Hindistan'ın kuzeyi Türk egemenliğine girmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Gazneliler
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.