Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıda sayılan koşullardan hangisi 1215’te imzalanan Magna Carta’da yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yasalara uymayan kişilerin cezalandırılmasında kralın onayı esas olacak
Soru Açıklaması
2.
Fransa’da Nantes Fermanı hangi kral döneminde kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "E" XIV. Louis
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa İspanya arasında imzalanan Birinci Family Compact’ının sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Fransa’nın Avrupa’daki gücü tahkim etti.
Soru Açıklaması
4.
İngilizler'in Kuzey Amerika'daki ilk koloni bölgelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Virginia
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın kurmayı düşündüğü Kuzey İttifakı içerisinde yer alan devletlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in “Modern İktisadın Babası” ve “Hür Teşebbüsün Patron Evliyası” gibi ünvanlarla anılmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "E" “Milletlerin Zenginliğinin Mahiyeti ve Sebepleri Üzerine Bir Araştırma” isimli eseri
Soru Açıklaması
7.
Avusturya’yı düştüğü bu sıkıntılı durumdan kurtaran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" II. Viyana Kuşatması
Soru Açıklaması
8.
Avrupa Barış Döneminde Fransa aşağıdaki ülkelerden hangisi ile ittifak kurma arayışına girmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Rusya
Soru Açıklaması
9.
16 Ocak 1756’da imzalanan ve Avrupa’da “diplomatik devrim”in başlaması anlamına gelen Westminster Antlaşması hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere ile Prusya
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Nantes Fermanı'nı geçersiz kılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fontainebleau Fermanı
Soru Açıklaması
11.
Avusturya tahtına Maria Theresa'nın geçmesinden sonra Veraset Savaşları'nın çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Prusya kralı II. Friedrich'in Silizya'yı işgal etmesiyle diğer komşuların da Avusturya toprakları için harekete geçmeleri
Soru Açıklaması
12.
Kral merkezli mutlak monarşiye geçişi sağlayan Lex Regia hangi ülkede kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Danimarka
Soru Açıklaması
13.
Rusya'nın, İngiltere ile ittifakının sonunu getiren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere'nin Prusya ile ittifak antlaşması imzalaması 
Soru Açıklaması
14.
Gotların doğu koluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ostrogotlar
Soru Açıklaması
15.
Enterdi’nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir ülkenin dinen gayrimeşru bir yönetim her türlü vaftiz, evlenme, uygulamasının geçersiz hâle gelmesidir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Fransayı Avrupa’nın hakemi yapan savaşlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Otuz yıl savaşları
Soru Açıklaması
17.
Beferus savaşı ne zaman olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1302
Soru Açıklaması
18.
Aruzun fe’ilâtün, mefâ’îlün, müstef’ilün cüzlerinden her birinin istenildiği kadar tekrarıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bahr-ı Tavil
Soru Açıklaması
19.
962'de Papa tarafından Kutsal Roma-Cermen İmparatoru ilan edilen ve Şarlman'ın büyük ülküsünü dirilterek imparatorluğu canlandıran kral aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" I. Otto
Soru Açıklaması
20.
Jenkins'in Kulağı Savaşı'nın asıl çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İngiliz denizcilerinin sömürge mücadelesinden daha fazla pay istemesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.