ORTAÇAĞ’DA AVRUPA

Kavimler Göçü sonunda

 • Bugünkü İspanya’ya Vizigotlar,
 • Kuzey Afrika’ya Vandallar, 
 • İtalya’ya Ostrogotlar,
 • Bugünkü Fransa’ya ise Franklar yerleşmiştir.
  Kavimler göçü sonunda yaşanan gelişmeler bu şekilde özetlenebilir.

Cermenler

 • Batı Roma’nın tarih sahnesinden silinmesinde en etkili rolü oynayan unsurlardan birisi Cermen halklarının Batı Roma topraklarına karşı giriştikleri saldırılardır.
 • Cermenler Hint – Ari dil grubuna mensupturlar ve yoğun olarak İskandinavya’dan aşağı Tuna bölgesine kadar olan Avrupa topraklarında yaşamışlardır.
 • Cermen halkları arasında; Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Almanlar,Anglo-Saksonlar,  Norveç, Danimarka, İsveç gibi İskandinavlar vardır.

Siyasi durum

 • Feodalite (Derebeylik) rejimi vardır.
 • Kralın gücü azalmıştır (Merkezi otorite güçsüzdür)
 • Derebeyi, hem toprağın hem köylünün sahibidir.
 • Yöneten (Himaye eden) – “SÜZEREN
 • Yönetilen (Himaye edilen) – “VASAL”
 • Süzeren ile vasal arasında imzalanan sözleşme “fief”tir.

Feodalite (derebeylik)

 • Siyasal ve toplumsal bir kavramdır.
 • Ortaçağ Avrupa’sında görülür.
 • Toprak ağaları ve toprak kölelerinden (serf) oluşur.
 • Feodalitede herkesin bir efendisi vardır. Sadece imparatorun ve papanın efendisi olamaz onlar direkt tanrıya bağlıdır.
 • Ayrıca feodalitede benim adamımın adamı benim adamım değildir anlayışı geçerlidir.

SOSYAL DURUM


(Toplum eşit değil, sınıflıdır)

Soylular:

Yönetim ve askerlik ile uğraşan vergi vermeyen aristokrat sınıftır.

Din Adamları:

Katolik kilisesindeki din adamlarıdır. Vergi vermez ve gelirleri çok iyidir.

Burjuvalar:

Şehirli sınıftır. Ticaret ve sanatla uğraşırlar. Coğrafi keşifler ile zenginleşmişlerdir. Fransız İhtilali ile yönetime katılmışlardır.

Köylüler:

Hür Köylüler: Vergi, angarya.

Yarı Köleler: Serfler

Soylular

 • Dük
 • Marki
 • Kont
 • Vikont
 • Baron
 • Şövalye

DİNİ DURUM

 • Katolik kilisesinin ve papaların çok önemli hak ve yetkileri vardır.
 • Aforoz, Enterdi, Endülijans, Krallara taç giydirme gibi önemli yetkileri vardır.
 • Skolastik düşünce çok etkilidir.
 • Dogmatizm anlayışı vardır.

Ekonomik Durum

Tarıma dayalı üretim vardır.

Zenginlik ölçüsü topraktır.

Haçlı seferleri ile Akdeniz Ticareti canlanacaktır

Skolastik Düşünce:

 • Siyasal, sosyal olaylar ve doğa olayları, çoğu din adamı olan filozoflar tarafından kilisenin çıkarları doğrultusunda açıklanmıştır.
 • Kilisenin koyduğu kurallar geçerlidir. Deneye, tartışmaya ve eleştiriye yer yoktur, yani dogmatik tir.
 • Skolastik düşünce, Ortaçağ Avrupa’sında akılcı, eleştirel, özgür düşüncenin, bilimin ve sanatsal faaliyetlerin önündeki en büyük engeldir.
 • Augustinus: Anlamak için inanıyorum.
 •  Albert Magnus
 • Aquinolu Thomas