Merovenjler

 • 5. ve 8. yüzyıllar arasında Fransa ve Almanya’da hüküm süren hanedan (Magdanalı Meryem, Clovis)
 • Franklar tarafından kurulmuştur. Hanedana ismini veren Merovech (Meroveé), yarı efsanevî bir kişiliktir.

Karolenjler

 • Pepin Merovenjlerde bakanlık görevi yapıyordu
 • Kısa Pepin Merovenjlerin hanedanına son verdi.
 • Charlemagne Kısa Pepin’in oğludur.
 • Papalıkla iyi ilişkiler kurdular.Roma’da papa tarafından imparator ilan edildi. Bizans Batı imparatoru olarak tanıdı.
 • Şarlman’dan sonra oğulları taht kavgası yaptı.
 • Taraflar arasında Verdun Antlaşması imzalandı (843).
 • Verdun Antlaşması feodal düzene ilişkin usül ve ilkeleri belirleyen hukuki bir belgedir.
 • Verdun Antlaşması ile imparatorluk Şarlman’ın üç torunu arasında paylaştırılır.
 • Orta Krallık, Franciya ve Almanya Verdun Antlaşması’nın sonucunda ortaya çıkmıştır.
 • Bu üç kralın ölümünden sonra Paris’te Kapet hanedanı kurulmuş diğer bölgelerde ise derebeylikler ortaya çıkmıştır.
 • Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten kişi 936 yılında Aachen’de “Alman kralı” ilan edilen I. Otto’dur (936-973). Otto, Papa tarafından taç giydirilerek Kutsal Roma-Cermen imparatoru ilan edilir.
 • Çeşitli adlar ve hanedanlar yönetiminde ve bazı kesintilerle I. Otto tarafından yeniden canlandırılan imparatorluk 1806 yılındaki Napolyon Savaşlarına kadar yaklaşık dokuz asır varlığını sürdürür. I. Otto her ne kadar imparatorluğu canlandırmayı başarsa da Şarlman gibi geniş bir coğrafyaya hükmedemez ve Papalık üzerinde onun kadar etkin bir kontrol sağlayamaz.

  Vikingler
 • Açık denizlerde ve sığ nehirlerde kullanabilecekleri teknelerin dışında uzun süreler erzak temini yapmadan denizlerde seyahat edebilecekleri büyük gemilere de sahip olan Vikingler, VIII. yüzyıldan itibaren anavatanlarından ayrılarak iki yüzyıl boyunca Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş bir sahada faaliyetlerde bulunmuşlardır. Vikingler Norveç İsveç Danimarka gibi yerlerden gelmişlerdir. (İskandinavya)
 • Leif Ericson (Kızıl Eric’in oğlu) : Kuzey Amerika’ya ayak basan ilk Avrupalı. 11. yy

HAÇLI SEFERLERİ (1096-1270)

Selçuklular döneminde 1096-1291 yılları arasında 11 haçlı seferi gerçekleştirilmiştir.

Dinsel Nedenler:

 • Hıristiyanların, kutsal yerleri (Kudüs) Müslümanlardan geri almak istemeleri. Piyer Lermit
 • Kluni tarikatının çalışmaları ile feodal prensler arasında barış ortamı doğması ve toprak kazanma ihtiyacının doğması.
 • Papa’nın nüfuzunu ve otoritesini arttırmak için savaşa katılacak olanlara cennet vaadinde bulunması (Papa II. Urban)

Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

Siyasal Nedenler

 • Türklerin Anadolu’ya ve Ege kıyılarına kadar gelmesinden dolayı Bizans’ın Papa’dan yardım istemesi.
 • Fatımilerin haçlıları davet etmesi.
 • Kralların yetkilerini arttırmak istemeleri.

Ekonomik Nedenler

 • Avrupa halkının büyük bölümü yoksulluk içindeydi, Doğu ise zenginlik ve bolluk içindeydi. Doğu ticaret yolları ve merkezlerini ele geçirme düşüncesi.
 • Derebeylerin yeni topraklar ele geçirmek istemeleri.
 • Şövalyelerin macera aramaları.

Clermont Konsili, 1095 Kasım’ında, Papa II. Urbanus’un başkanlığında ve birçok din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konsili Haçlı Seferleri’nin başlangıç noktasıdır.

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un, Papa II. Urbanus’tan Selçuklulara karşı yardım istemesi üzerine toplanmıştır.

Deus vult: Tanrı istiyor.