OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ VE YAKINÇAĞDA AVRUPA

YAKINÇAĞ’DA AVRUPA

Sanayi Devrimi (XVIII. yüzyılın ortaları- XIX yüzyıl)

Nedenleri

Yeni enerji kaynaklarının kullanılmasıyla üretim ve ulaşım araçlarının gelişmesi (makineleşme)

Sermaye birikiminin oluşması

Bilim ve teknolojinin gelişmesi

Sonuçları

Hammadde ve pazar ihtiyacının artması nedeniyle sömürgecilik yarışı hızlanmıştır.

Yeni sosyal sınıflar (işçi) ve düşünce akımları doğmuştur.

Toprak, temel üretim aracı olmaktan çıkmış, sanayi üretimi önem kazanmıştır.

Üretim artmış, maliyetler düşmüştür.

Sanayi Devrimi’nin Osmanlı’ya Etkileri

Ucuz Avrupa malları karşısında rekabet edemeyen el tezgahları ve atölyeler kapanmaya başladı.

İşsizlik arttı.

Dışarıya hammadde satan ve dışarıdan mamül eşya alan Osmanlı Devleti’nde dış ticaret sürekli açık vermeye başladı.

Ekonomik alanda Avrupa’ya bağımlılık arttı.

Ekonomik yapının zayıflaması devletin siyasi yönden çöküşünün hızlanmasına neden oldu.

Fransız İhtilali (1789)

Nedenleri

Mutlak krallık rejiminin baskıları

Sınıfsal yapının getirdiği sorunlar

Fransız aydınlarının halkı bilinçlendirmesi

İngiliz ve Amerikan demokrasilerinin etkisi

Halkın ağır vergi yükü altında ezilmesi

Sonuçları

Eşitlik, adalet, özgürlük, ulusçuluk, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili kavramlar gelişmiş ve evrenselleşmiştir.

Egemenlik anlayışı değişmiştir.

Laik ve sosyal devlet kavramları doğmuştur.

Ulusal bağımsızlık düşüncesine dayalı hareketler başlamıştır.

Çok uluslu devletler ve monarşi rejimleri yıkılmaya; ulusal, demokratik ve laik devletler kurulmaya başlamıştır.

 Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’nde;

Azınlıkların bağımsızlık amacıyla ayaklanmasına yol açmıştır.

XIX. ve XX. yüzyıldaki yenilikleri ve düşünce akımlarını da etkilemiştir.

Dağılma Dönemi Padişahları

 • III. Selim (1789 – 1807)
 • II. Mahmut (1808 – 1839)
 • Abdülmecit (1839  – 1861)
 • Abdülaziz (1861 – 1876)
 • V. Murat (1876)
 • II. Abdülhamit (1876 – 1909)
 • V. Mehmet Reşat (1909 – 1918)
 • VI. Mehmet Vahdettin  (1918 – 1922)
 •  

Dönemin Genel Özellikleri

 • Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışında etkili olmuştur.
 • Sanayi Devrimi’nin getirdiği pazar ve hammadde gereksinimi, Batılı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerindeki beklentilerini artırmıştır.
 • Sanayileşen Avrupalı devletler kapitülasyonların da etki­siyle Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın açık pazarı ve yarı sömürgesi du­rumuna düşürmüştür.
 • Osmanlı Devleti, yine Fransız İhtilali’nin etkisiyle or­taya çıkan eşitlik, adalet fikirleri ile yenilik hareketlerine hız vermiştir.
 • Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durum­dan kurtarmak amacıyla bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır.

Osmanlı devleti Dağılma Dönemi’nde iç politikada her alanda ıslahat yaparak devleti çöküntüden kurtarmak istemiş, dış politikada ise denge politikası izleyerek ayakta kalmaya çalışmıştır.