Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Goltz Paşanın Osmanlı ordusunda yaptığı değişikliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Genelkurmay Başkanlığının yetkilerinin kısıtlanmasını sağladı.
Soru Açıklaması
2.
II. Meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı subaylarının dağa çıkarak isyan başlatması.
Soru Açıklaması
3.
Meşrutiyet döneminin siyasi ve askerî tarihinde, Ekim-Aralık 1912 tarihleri arasında cereyan eden hangi savaştan sonra  Osmanlı ordusunun uğradığı ağır mağlubiyet bir dönüm noktası olur ?
Doğru Cevap: "D" Balkan Savaşları
Soru Açıklaması
4.
1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının ardından Osmanlı devletinin Avrupa devletleriyle imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in Yıldız sistemiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Bâbıâli’nin yetkilerini doğrudan kullanmaya başladı
Soru Açıklaması
6.
1876 Anayasasına göre milletvekilleri, nazırlardan biri hakkında şikayetçi olduklarında şikayet edilen nazır aşağıdakilerden hangisine sevkedilirdi?
Doğru Cevap: "B" Divan-ı Âli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi adeta Osmanlıcılık ideolojisinin bir deney laboratuvarı olan ve Fransızcayı etkin bir şekilde kullanabilen insanlar yetiştirme amacını güden okuldur?
Doğru Cevap: "C" Mekteb-i Sultani
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde tam bir örgün eğitim kurumu niteliğine sahip olmayan eğitim ve öğretim kalitesi düşük okullara verilen isimdir?
Doğru Cevap: "D" Sıbyan mektebi
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı ordusunda Harp Okulu mezunu olmaksızın sıradan onbaşı veya çavuşluktan yüksek rütbelere yükselen ve komuta kademesine getirilen askerlere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "E" Alaylılar
Soru Açıklaması
10.
Osmalıda Orduya subay yetiştiren Mektebin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Mekteb-i Harbiyye
Soru Açıklaması
11.
Osmanlıların havacılığa ilgisinin artmasına sebep olan, dünya hava harp tarihinde ilk bombardıman Trablusgarp Savaşı’nda hangi ülke tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İtalya
Soru Açıklaması
12.
Meşrutiyet’in ilânı sonrasında askerî ataşe olarak Fransa’ya gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fethi Okyar
Soru Açıklaması
13.
Deniz kuvvetlerinde 12 sene olan hizmet süresi toplam kaç seneye çıkartılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
14.
Makedonya ve Doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimdeki asayiş hizmetlerini görmek üzere zaptiye askerlerinin yerine Jandarma teşkilâtının kuruluşu hangi yılda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1879
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’de 1909 yılında gerçekleşen değişikliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" Padişahın sürgün yetkisinin kaldırılması
Soru Açıklaması
16.
Sultaniler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Amacı, Fransızca’yı etkin bir şekilde kullanabilen insanlar yetiştirmekti.
Soru Açıklaması
17.
Mukavelât Muharirliği Nizamnamesi (Noterlik) kurumu ilk olarak ne zaman oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 4 Ağustos 1879
Soru Açıklaması
18.
Tanzimat dönemi, usûl-i cedid hareketine paralel olarak yetişen ilk pedagoglardan Selim Sabit Efendi’nin Rehnümâ-yı Muallimîn adlı eserinin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öğretmenlere etkili öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtmak
Soru Açıklaması
19.
Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır.
Soru Açıklaması
20.
Seraskerlik olarak adlandırılmış olan ordunun bağlı olduğu en üst idare birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Harbiye Nezareti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.