Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Kanun ve tüzük tasarılarını hazırlamak, mahkeme veya meclislerin verdiği kararların temyizinde adliye ve idare memurları arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, hükümetle şahıslar arasındaki davalara bakmak, uygulamada karşılaşılan sorunlarda kanun metinlerini yorumlamak gibi görevler aşağıda verilen hangi mahkemenin görevleridir?
Doğru Cevap: "D" Şura-yı Devlet
Soru Açıklaması
2.
1908 seçimlerini kazanan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İttihat ve Terakki Cemiyeti
Soru Açıklaması
3.
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1869
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı’nın hangi savaşta aldığı ağır mağlubiyet ordu için bir dönüm noktası olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Balkan Savaşı
Soru Açıklaması
5.
Düzenli ordunun kurulduğu 1826'dan beri kısa bir süre dışında, hep Seraskerlik olarak adlandırılmış olan ordunun en yüksek idare birimine II. Meşrutiyet döneminde hangi ad verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Harbiye Nezareti
Soru Açıklaması
6.
Seküler eğitim ilk defa nerede bir ülkenin ulusal sistemi haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Ayan Meclisi’yle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Esaslara aykırılık görürse tasarıyı tamamen reddedebilir
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı ordusunda, dönemin Kara Harp Okulu olan Mekteb-i Harbiyye’den mezun olmaksızın komuta kademesine getirilmiş olanlara verilen isim aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Alaylı
Soru Açıklaması
9.
II. Meşrutiyet Dönemi olarak bilinen 1908-1918 arası sürecin ilk aşaması sayılan 1909-1913 yılları arasında İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının başını çeken isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Enver Paşa
Soru Açıklaması
10.
Tutum ve davranışlar, faaliyetler ve diğer şeylerin dini ve manevi değerlere dayanmaması gerektiğini savunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sekülerizm
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı modern eğitim sistemi içerisinde yüksek öğretim kurumlarına verilen addır?
Doğru Cevap: "A" Darülfünun
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Hendese-i Mülkiye
Soru Açıklaması
13.
II. Abdülhamid Osmanlı ordusunun eksikliklerini gidermek ve daha köklü değişikliklikler yapmak için hangi ülkeden yardım istemiştir ? 
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi II. Meşrutiyet döneminde açılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Darülelhan
Soru Açıklaması
15.
Vakıf malları, vasiyet, vasi tayin veya azli, yetim malları ve miras hukukuna ilişkin konular aşağıda verilen hangi mahkemelerin görev alanına girer?
Doğru Cevap: "C" Şer'iye Mahkemeleri
Soru Açıklaması
16.
Dünyada ilk sivil uçuş hangi ülkede yapılmıştır ?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı anayasa tarihinde kabul edilen anayasal belgeler kabul ediliş tarihine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sened-i İttifak-Tanzimat Fermanı-Islahat Fermanı-Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde açılan ortaokul seviyesindeki eğitim kurumudur?
Doğru Cevap: "D" Rüştiye
Soru Açıklaması
19.
Rehnümâ-yı Muallimin adlı eserin yazarı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Selim Sabit Efendi
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı hukukunda ilk kez ceza ve hukuk ayrımı ilgili düzenleme yapılmasına en büyük katkıyı kim yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Küçük Said Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.