Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi birinci meclisin süresiz tatil edilmesi üzerine II. Abdülhamid'in Bâbıâli ile birlikte devreden çıkardığı isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Küçük Said Paşa
Soru Açıklaması
2.
Sened-i İttifak’a ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere’deki Magna Carta’nın rolünü üstlenmiştir
Soru Açıklaması
3.
Cumhuriyetçi öğretmenler yetiştirmek amacıyla 1794’te bugünkü anlamda dünyanın bağımsız ilk öğretmen okulunu kuran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
4.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kuzey Irak’ta yaşayan göçer Kürt aşiretlerinden oluşturulan Hamidiye Süvari Alaylarındaki hizmet süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 23
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların “usul-i cedid” adını verdiği yenilik hareketinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "B" Pedagoji
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı-Rus Savaşı mağlubiyeti sonrası yeni bir kuruluş şemasına geçilen Osmanlı ordusunda barış zamanı en büyük taktik birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tümen
Soru Açıklaması
7.
İngiltere, Rusya, Fransa ve Avusturya'nın başı çektiği Avrupa devletleri Doğu Anadolu ve Rumeli'de bir dizi reformun hayata geçirilmesini talep etmekte, bu bölgelerde yaşayan gayrimüslim Osmanlı tebasının haklarını koruma bahanesiyle devletin içişlerine karışmakta, borç sıkıntısı yaşayan maliye üzerinde de baskı kurma gayesi taşımaktaydılar. Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen II. Abdülhamid'in ilk el attığı alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Askeriye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1877-78 Rus Harbi sonrası kabul etmek durumunda kaldığı antlaşmadır?
Doğru Cevap: "A" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi düzenli ordunun kurulduğu 1826'dan itibaren ordunun en üst idare birimi olan Seraskerlik makamının yerini almıştır? 
Doğru Cevap: "D" Harbiye Nezareti
Soru Açıklaması
10.
Sultan II. Abdülhamid devlet işlerini Yıldız Sarayı'ndan yürütmeyi uygun görmüş bu da taşra teşkilatıyla doğrudan irtibat kurma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki birimlerden hangisi önem kazanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Mabeyn Telgrafhanesi
Soru Açıklaması
11.
Kanun-i Esasi’nin ilk haline göre yeni kanun önerme yetkisi hangi organa aitti?
Doğru Cevap: "B" Hükümet
Soru Açıklaması
12.
II. Abdülhamid’in Osmanlı ordusunda yarı düzenli atlı birlikler olarak faaliyet göstermek üzere kurduğu alayın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hamidiye Süvari Alayları
Soru Açıklaması
13.
Hangisi Osmanlı ordusunda 1876-1918 yılları arasında kullandığı ordu düzeni arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yeniçeri ocağı
Soru Açıklaması
14.
Küçük Said Paşa'nın Adliye Nazırlığı döneminde nizamiye mahkemelerinin gelişimi için yayınlanan Mehâkim-i Nizamiye Teşkilat Kanunu'nda hangi ülkenin teşkilat kanunu ve kanunları örnek alınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen olay - padişah eşleşmesinde hangisi doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Tanzimat Fermanı –Abdülmecit
Soru Açıklaması
16.
1891-1892’de düzenlenen iptidai mekteplerinin ilk kapsamlı okul programı neticesinde köy okullarında okutulan derslerden hangileri kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı tarihi ve coğrafyası
Soru Açıklaması
17.
Hangisi orduların sefer sırasında tek bir merkez hat üzerinde toplanması  farklı kollardan kanatlara ayrılması prensibini açıklayan düzendir?
Doğru Cevap: "D" Kolordu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde hazırlanan anayasa taslakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
19.
1886 yılında çıkartılan yeni bir askere alma kanunu askerlik yaşını  kaç olarak belirlemiştir?
Doğru Cevap: "D" 20-40 arası
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Döneminin en ünlü pedagoglarından ve Rehnümâ-yı Muallimin (Öğretmenlere Rehber) adlı eserin sahibidir?
Doğru Cevap: "A" Selim Sabit Efendi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.