Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Sened-i İttifak'ta yer alan, devlet adamlarının keyfî uygulamalarının önlenmesi ve halkın korunması, vergilerin adil düzenlenmesi, sadrazamın yetkilerinin şarta bağlanması ve merkez yönetimi ile taşra âyanının karışılıklı söz vermesi gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisinin varlığına işaret eder? 
Doğru Cevap: "B" Toplumsal Mutabakat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şehirlerden hangisi 1.Dünya Savaşı zamanında ordu merkezi olarak kullanılan şehirlerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "E" Kütahya
Soru Açıklaması
3.
II. Abdülhamit döneminde padişahın bulunduğu sarayın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Yıldız
Soru Açıklaması
4.
1918 yılı itibariyle Osmanlı Hava Kuvvetleri'nde bulunan uçak sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 90
Soru Açıklaması
5.
Oxford Üniversitesi’nde tıp eğitimi almış, İngiltere’deki Mutlakiyetçi yönetime karşı fikirleriyle tanınmış, liberal düşüncenin öncülerinden olmakla birlikte Amerikan Devrimi’ne ciddi etkileri olan filozof ve siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" John Locke
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı tarihinde Osmanlı-Rus Savaşının "93 Harbi" olarak anılmasının sebebi hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Savaşın yapıldığı 1877-78 yıllarının Rumî takvimde 1293 tarihine denk düşmesi
Soru Açıklaması
7.
Birinci meclisin kapatılmasından sonra II. Abdülhamit’in yaptığı reformlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Askere ve memurlara ceket, pantolon ve fes giydirildi.
Soru Açıklaması
8.
Merkez bürokrasisi ile taşra bürokrasisi arasında köprü görevi gören ve 1909 yılında yapılan bir düzenlemeyle kaldırılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kapıkethüdalıkları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki isimlerden hangisi 1860'lardan itibaren faaliyet gösteren ve "Yeni Osmanlılar" olarak adlandıran aydın grubu içerisinde yer almamıştır?
Doğru Cevap: "D" Vahan Efendi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 1869 yılında modern eğitim sistemini oluşturmak için hazırlanan Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Müslüman ve gayrimüslim çocukların iptidaide karma eğitim alması
Soru Açıklaması
11.
1870’de Fransa’yı yenmiş olan Avrupa’nın öne çıkmış kara gücü kimdir?
Doğru Cevap: "A" Prusya (Almanya)
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te Dâhiliye Nezareti teşkilatı ile ilgili yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Umur-ı Siyasiyye Müdürlüğü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki eyaletlerden hangisi II. Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarında özerk eyaletler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Doğu Rumeli
Soru Açıklaması
14.
Sivil bürokrasinin geliştiği memur haklarının iyileştirildiği bir dönem kabul edilen II. Abdülhamid döneminde Osmanlı merkez ve taşra personel sayısı kaça ulaşarak rekor kırmıştır?
Doğru Cevap: "A" 35.000
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin yenilenmesi için hangi ülke ile işbirliği yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı ordusunda iki dönem de çalışarak yenilikler yapan Alman Paşa kmdir?
Doğru Cevap: "D" Goltz Paşa
Soru Açıklaması
17.
II. Meşrutiyet döneminde dünyadaki hava kuvvetleri gelişim göstermeye başlamıştır. Osmanlı Devletinde askerî ataşe olarak Fransa’ya gönderilen ve bu ülkede gözlemlediği askerî uçuşları İstanbul’a rapor eden görevli kimdir?
Doğru Cevap: "A" Fethi Okyar
Soru Açıklaması
18.
II. Abdülhamid'in isteğiyle Almanya'dan gelen askeri danışman heyetinin başkanı Kaehler'in İstanbul'da vefatı üzerine bu heyetin başına geçen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Goltz
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi yükselişte olan Osmanlıcılık ideolojisini gerçekleştirmenin amaçlandığı bir eğitim kurumudur?
Doğru Cevap: "C" İdadi
Soru Açıklaması
20.
II. Meşrutiyet sonrasında bürokraside gerçekleştirilen kapsamlı temizlik hareketinin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tensikat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.