Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
1915’te kurulan Umur-ı Havaiyye Müfettişliğinin başına kim getirildi?
Doğru Cevap: "C" Pilot Yüzbaşı Erich Serno
Soru Açıklaması
2.
1791 yılında ilan edilen Fransız anayasası aşağıdaki hangi isimlerin eserlerinin ilkelerine dayandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Rousseau-Montesquieu
Soru Açıklaması
3.
Tensikat Kanunu’nun eksikliklerini gidermek, mağdurların maddi sorunlarına çözüm bulmak ve her şeyden önce de Meclis-i Mebusan’ın tensikat işlerine karışmasını önlemek amacıyla hangi kanun çıkarıldı?
Doğru Cevap: "C" Zeyl-i Tensikat Kanunu
Soru Açıklaması
4.
Amerika 18. yüzyılın başlarında hangi ülkenin sömürgesi altındadır?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
5.
Bugün İstanbul Üniversitesi olarak bilinen yüksek öğretim kurumunun Cumhuriyetten önceki adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Darülfünun
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Hükümetine kolektif sorumluluk yetkisi hangi dönemde verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" II. Meşrutiyet Dönemi
Soru Açıklaması
7.
II. Abdülhamit dönemi bürokrasisinde Sarayın bürokratlarla yazışma yöntemine ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Şifre
Soru Açıklaması
8.
Henüz 33 yaşında iken Osmanlı ordusunun hem siyasi hem de askerî lideri haline gelen  osmanlı paşası kimdir?
Doğru Cevap: "A" Enver Paşa
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı taşrasında görev yapan beylerbeyi, sancakbeyi ve valilerin, İstanbul’da, hükümet nezdindeki işlerini takip etmeye yetkili kişilere ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Kapıkethüdası
Soru Açıklaması
10.
II.Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra 1909 yılında Kanun-i Esasi’de köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu değişikliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Padişahın Meclis-i Umumî’de (Parlamento) anayasaya bağlılık yemini etmesi
Soru Açıklaması
11.
Kasım 1915’te kurulan Umur-ı Havaiyye Müfettişliği'nin başına atanan yüzbaşı olan Alman pilot aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Erich Serno
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Hava Kuvvetlerinin 1 numaralı brövesini alan pilottur?
Doğru Cevap: "B" Süvari Yüzbaşı Fesa Bey
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki padişahlardan hangisi devleti, Yıldız Sarayı'nda oluşturduğu bir ekiple yönetmek ve o zamana kadar devlet işlerinin merkezi olarak kabul edilen Bab-ı Âli'yi devreden çıkarmakla eleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Abdülhamid
Soru Açıklaması
14.
Bâbıâli ve merkezi bürokraside daha önce üst düzey görevlerde bulunmuş bazı bürokratların tecrübelerinden yararlanmak amacıyla hükümet üyeliğine atananlarına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Sandalyesiz nazır
Soru Açıklaması
15.
Hangisi 1878 Berlin Antlaşması sonrasında 93 Harbi’nde yaşanan sevk ve idare problemleri de göz önünde bulundurularak kurulan komisyondur?
Doğru Cevap: "B" Tensikat-ı Askeriyye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde kurulan askerî eğitim kurumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Harbiye okulu
Soru Açıklaması
17.
Padişah II. Abdülhamid merkeziyetçi bir yönetim anlayışı belirlemiş. Merkez teşkilatını bu çerçevede yeniden düzenlemiştir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisinin önemini yitirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Bab-ı Âli
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi modernleşmenin karakteristik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel kültür ve dini değerlerin büyük ölçüde etkisi altındadır.
Soru Açıklaması
19.
II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında Osmanlı havacılık teşkilatını kurmakla görevlendirilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Süreyya Bey
Soru Açıklaması
20.
Sultan II. Abdülhamid'in uygun gördüğü yönetim anlayışı çerçevesinde sistemin en önemli unsuru olarak kabul edilen birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mabeyn Başkitabeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.