Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Final Sınavı 1
1.
19. Yüzyılda Osmanlı’nın en önemli sanayi ihraç ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halı
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk belediye teşkilatı hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1855
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin ilk demiryolu projesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İskenderiye-Kahire Hattı
Soru Açıklaması
4.
16. Yüzyılda evrensel değerlere hizmet için kurulduğu öne sürülen, ancak dünya siyasetine ve ekonomisine yön vermeye çalışan gizli bir cemaat örgütlenmesi olarak tanımlanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mason locaları
Soru Açıklaması
5.
Osmanlıda ilk sinema gösterimi aşağıda verilen hangi padişah zamanında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" II.Abdülhamit
Soru Açıklaması
6.
I- İpek II- Tütün III- Tütün Yukarıdaki ürünlerden hangisi ya da hangilerinin gelirleri Duyûn-ı Umumiyye İdaresi'ne verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
7.
____________16. yüzyılda evrensel değerlere hizmet için kurulduğu öne sürülen, ancak dünya siyasetine ve ekonomisine yön vermeye çalışan gizli bir cemaat örgütlenmesidir.
Doğru Cevap: "B" Mason Locaları 
Soru Açıklaması
8.
1913 Vilayet Kanunu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Belediye örgütleri modernleşti.
Soru Açıklaması
9.
Bazı devlet adamları ve aydınlar, farklı etnik ve dini kökenlerden insanların oluşturduğu Osmanlı toplumunda, hukuk devleti ekseninde temsili bir sistemle sosyal entegrasyonun sağlanabileceğine yönelik bir takım fikirler öne sürdüler. Müslim ve gayrimüslim halkın nispeten eğitimli kesimi, gazeteciler, bilim ve hukuk adamları ile öğrencilerin ilgisiyle yayılan bu fikirler, Osmanlıcılık, İslâmcılık, Türkçülük ve Batıcılık akımlarını yarattı. Daha sonra Panislamizm ortaya çıktı. İslâmcılık (İttihâd-ı İslâm) ideolojisine dış politik misyon ve hedeflerin de eklenmesiyle ortaya çıkan bu akım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Panislamizm
Soru Açıklaması
10.
19.yüzyıl sonlarında Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi bakımdan en önemli gelişmelerden biri de göçlerdir. Göç ve iskân, basit bir yer değiştirmenin çok ötesinde sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları bulunan dramatik kitlesel olaylardır. Osmanlı coğrafyasında 19. yüzyıldaki kitlesel göçlerin ardında Rusya’nın Akdeniz havzasına inme emelleri ve eylemleri başlıca etken olmuştur. Rusya’nın Akdeniz havzasına inme isteği aşağıdaki yerlerden hangisinin üzerinden olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Avrupa
Soru Açıklaması
11.
Yabancıların ülke içindeki faaliyetlerinin denetlenmesine ve ticari faaliyetlerinin vergilendirilmesine ne zaman başlanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 8 Mart 1915
Soru Açıklaması
12.
Hangi tarihli kanunla bütün Arap vilâyetlerindeki ilk (iptidai) ve orta dereceli (idadi) okullarda e¤itim dili Arapça olacak; yükseköğretim ise bölgedeki çoğunluğun dili ile yapılacak; orta dereceli okullarda Türkçe mecburi ders olacak ve vali hariç Arap vilâyetlerindeki memurların âmirleri Arapça bilecekti.
Doğru Cevap: "D" 1913
Soru Açıklaması
13.
Kanun-i Esasi’nin ilanı tarihte aşağıda verilenlerden hangisinin başlangıcı olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" I. Meşrutiyet
Soru Açıklaması
14.
8 Kasım 1864 tarihli nizamnameyle birlikte imparatorluğun Anadolu, Arap ve Balkanlar’daki bazı bölgeleri 13 vilayet şeklinde yeniden örgütlendirildi. Birkaç yıl içerisinde ise uygulama yaygınlaştırıldı ve toplam 27 vilayet kuruldu. Aşağıdakilerden hangisi bu vilayetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tuna
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında valiler atananacakları vilayetin önemine göre üç dereceye ayrılmıştır. 1. derecede olana 20.000 kuruş aylık verilirken 3. derecede olan valiye 15.000 kuruş aylık bağlanmıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangi vilayetin valisine 15.000 kuruş ödenek verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Suriye
Soru Açıklaması
16.
19. yüzyıl Osmanlısının eğlence mekanlarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı'da Ramazan'da tiyatro gösterileri olmazdı.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid zamanında uygulanan Vilayet idaresinin genel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Valiler Mekteb-i mülkiye mezunlarından atanmıştır.
Soru Açıklaması
18.
İstanbul’da gezinti mekânı olarak düzenlenen ilk park aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yeni Millet Parkı
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı ekonomisinin dünya pazarlarına açılmasında, Baltalimanı Ticaret Antlaşması’nın bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Bu antlaşma kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 1838
Soru Açıklaması
20.
İttihat ve Terakki Yönetiminin milli iktisat politikasıyla özdeşlemiş kişisi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kara Kemal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.