Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı devleti Bağdat Demiryolu'nu hangi devletin ortaklığı ile işletmeye açmıştır?
Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması
2.
1870’lerden sonra özel sektörün yoğun olarak devreye girmesinin ardından İzmir’de kurulan ülkenin en büyük fabrikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Demir
Soru Açıklaması
3.
1859’da taşranın ihtiyaç duyduğu vali, mutasarrıf, kaymakam ve nahiye müdürü gibi mülki idarecileri yetiştirmek üzere kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mekteb-i Mülkiyye
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden Osmanlı devletinin genel idari yapısı dışında kalan özerk vilayetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tuna
Soru Açıklaması
5.
“Rusların işgal bölgelerinden çekilmesi durumunda doğabilecek karışıklıkları önlemek üzere Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı yerlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yapacak ve Ermenileri, Kürt ve Çerkezlerin saldırılarına karşı koruyacaktı”.Yukarıda verilen bilgiler hangi antlaşmanın maddeleri arasındadır?
Doğru Cevap: "C" Ayastefanos Antlaşmasına
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi hem Avrupa’da hem Osmanlı Devleti’nde kamuoyunun etkili hale gelmesinde etkili olan dış kaynaklı faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Fransız İhtilâli
Soru Açıklaması
7.
Tanzimat uygulamalarının hedefine ulaşabilmesi için taşranın idari ve mali işlerini yürütmek üzere muhassıllıklar hangi tarihte kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1840
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Osmanlı'daki geleneksel yapıdaki değişimin sebepleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kollektif aile yaşantısı
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti’nden kendine kalan borçlarını 1926- 1954 yılları arasından ödeyen Türkiye en fazla ödemeyi hangi ülkeye yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması
10.
1876 Anayasasının ilanından sonra hazırlanan bir talimatname ile seçim yapılarak ilk Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı faaliyetine başlamıştır. Meclis-i Mebusan ile beraber üyelerini padişahın atadığı bir meclis daha açıldı. Bu meclisin adı nedir ?  
Doğru Cevap: "B" Melis-i Âyan
Soru Açıklaması
11.
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimi tam olarak ele geçirmesi hangi olayın neticesinde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bâbıâli Baskını
Soru Açıklaması
12.
1913 tarihli yasa hangi tarihli Nizamnamenin devamını öngörmekteydi?
Doğru Cevap: "B" 1864
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Döneminde inşa edilen ilk demiryolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İskenderiye- Kahire
Soru Açıklaması
14.
I. 1877-78 Osmanlı-Rus SavaşıII. Büyük toprakların elden çıkmasıIII. Savaşın ardından gelirlerin yükselmesiIV. Avrupalı yatırımcıların borçlarının tahsilini ertelemesiV. İltizam sisteminin getirilmesiYukarıdakilerden hangisi/hangileri Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketleri döneminde maliyenin durumunu ve borçlanmaların nedenleridir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk belediye teşkilatı 1855 yılında hangi şehirde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" İstanbul
Soru Açıklaması
16.
I.Meşrutiyet dönemi çeşitli siyasi krizlerin yarattığı boykot hareketleri, Osmanlı kamuoyunun dış tehditler karşısında kitlesel eylemlerle tepkilerini koyacak düzeyde bilinçlendiklerini ve gerektiğinde örgütlenebildiklerini göstermesi bakımından da kayda değerdir. Devrin en önemli siyasi aktörü olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bu tür eylemleri desteklemesi, bunların kısa sürede organize edilmesinde ve geniş bir tabana yayılmasında etkili olmuştu. Bu bağlamda ilk boykot hareketi, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zor koşulları fırsata dönüştüren Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i topraklarına kattığını ilân etmesine tepki olarak başlatıldı. Bu boykot kaç yılında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1908
Soru Açıklaması
17.
Devletin Yeniçeri Ocağı’nı kaldırıp Asakir-i Mansure ordusunu kurmasından sonra hazineye gelir temin etmek üzere kereste, kömür, palamut, afyon, hububat gibi bazı maddelerin ticaretini bizzat yapmak üzere piyasaya girmesi ve müdahalesi anlamında kullanılan bir tabirdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma girer?
Doğru Cevap: "E" Tekel veya Yed-i Vahid
Soru Açıklaması
18.
19. yüzyıl Osmanlısında işçi hareketleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Plevne aba fabrikasındaki işçiler kırıcılık eylemi yapmışlardır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin dünya pazarlarına açılmasında dönüm noktası olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "E" Baltalimanı Ticaret Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
Kanun-i Esasi'nin ilanı, 31 Mart Olayı  ve ilk kez çok partili hayata geçilmesi gibi olaylar hangi Osmanlı padişahı döneminde görülür?
Doğru Cevap: "D" II.Abdülhamit
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.