Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Final Sınavı 3
1.
1908 grevlerini gerçekleştiren işçilerin öncelikli talepleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ücret artışı
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti, Rusya ve İran gibi modernleşme sürecine giren ülkeler işe ilk olarak nereden başlamışlardır?
Doğru Cevap: "A" Ordu
Soru Açıklaması
3.
18 Yüzyıl Osmanlısında devletin taşra üzerindeki güç ve otoritesini önemli ölçüde kaybettiği dönemi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Âyanlar Çağı
Soru Açıklaması
4.
Tanzimat döneminde Osmanlı taşra yönetiminde yapılan yeniliklerin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Merkezle taşra arasındaki bağları güçlendirmek
Soru Açıklaması
5.
İstanbul halkının geniş anlamda tiyatroyla tanışması aşağıdakilerin hangisi ile olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Naum Tiyatrosu
Soru Açıklaması
6.
Bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin temelini oluşturan Mekteb-i Mülkiyye kaç yılında yeniden düzenlenerek yüksekokul düzeyine getirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1877
Soru Açıklaması
7.
Tatil-i Eşgal Kanunu ile aşağıdaki sektörlerden hangisinde sendika serbest bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Tütün
Soru Açıklaması
8.
I.1853-1856 Kırım Savaşı, II.1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı Yukarıdaki savaşlar Osmanlı Devletinde aşağıda verilen hangi sosyal soruna neden olmuştur
Doğru Cevap: "B" Göçler
Soru Açıklaması
9.
I. Sırp ayaklanması II. Canberdi Gazali ayaklanması III. Mehmet Ali Paşa ayaklanması Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri 19. yüzyılınn ilk yarısında yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
10.
Midhat Paşa’nın 1861 Niş valiliği sırasında Pirot Kasabasında kurduğu, daha sonra 1865’te Tuna valiliği esnasında geliştirdiği ilk zirai kredi sandığı hangi isimle bilinir?
Doğru Cevap: "A" Memleket Sandıkları
Soru Açıklaması
11.
1864 ve 1871 Vilayet nizamnamelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Nahiyeyi muhtar yönetmektedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde Sicill-i Ahval Defteri İle ilgili doğru bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Merkez ve taşrada görev yapmış idareci ve memurların sicil kayıtları mevcuttur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilâli sonucu mutlakıyetle yönetilen Osmanlı’yı etkileyen fikir ve düşüncelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Millet iradesi
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı'da maliyenin, kendisine ait gelirleri bizzat atadığı görevliler eliyle tahsil ettirmesine ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "E" Emanet sistemi 
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde ilk kağıt para kullanımı aşağıdaki tarihlerin hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1840
Soru Açıklaması
16.
1800'lü yılların sonuna doğru Osmanlı Devleti'ni mali açıdan temel olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı-Rus savaşları
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi göçebelerin iskanı ve devletin merkezileşmesinin sonuçlarından biridir? 
Doğru Cevap: "B" Karayolu taşımacılığının güvenli hale gelmesi
Soru Açıklaması
18.
1864 Vilayet Nizamnamesi hangi ülke örnek alınarak yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı siyasi ve sosyal yapısında önemli değişimler yaratan gelişmeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Saltanatın Kaldırılması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki demiryolu hatlarından hangisini II. Abdülhamid devlet adına yaptırmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hicaz Demiryolu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.