Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)
Deneme Final Sınavı 5
1.
İhraç edilen ürünlerin en önde geleni olup, merkezi Batı Anadolu ve özellikle de Gördes, Demirci, Isparta ve Uşak olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halı
Soru Açıklaması
2.
19.yüzyılda imparatorluğun nüfus artışına paralel olarak kentleşmede de ciddi bir kıpırdanma başladı. Kara ve deniz ulaşımında yeni toplu taşıma imkânlarının ve vasıtalarının ortaya çıkmasıyla banliyölerin oluşması ve Kırım Savaşı’nda Osmanlı saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için müttefik ordularının İstanbul’a gelmesiyle yaşanan olağanüstü hareketlilik ve kargaşa modern belediyeciliğin kurulma sürecine katkı yaptı. Bu bağlamda öncelikle başkentin bayındırlık, altyapı, genel temizlik ve sağlık sorunlarını çözmek amacıyla İstanbul Şehremaneti (belediye) kuruldu. İstanbul Şehremaneti kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1855
Soru Açıklaması
3.
Taşradaki en büyük idari birim olan vilâyetler aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyetle birlikte artmaya başlayan bütçe açıklarını kapatmak için alınan tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Emanet sistemini hayata geçirmek
Soru Açıklaması
5.
Dedeağaç, Edirne, Beyrut, Samsun ve İzmir gibi ülkenin değişik yerlerinde şubeleri bulunan Selanik Bankası hangi tarihte açılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 7 Mayıs 1888
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti’nin ilk demiryolu hattı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İskenderiye-Kahire
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti’nin yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek için 1831’de çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
8.
1864 Nizamnamesi'de bazı memurların ismi değişmiştir. Buna göre "umur-ı nafıa" memuru hangi adı almıştır?
Doğru Cevap: "D" Tarik emini
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1913 Vilayet Kanuna göre vilâyet merkezlerinde bulunan ve kendi yetkileri çerçevesinde görev yapacak müdürler(idareciler)den değildir?
Doğru Cevap: "E" Kadı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 22 Ocak 1871 tarihli İdare-i Umumiyye-i Vilâyet Nizamnamesi ile kurulan bir idari birimdir?
Doğru Cevap: "D" Nahiye
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti’nde yayımlanan aşağıdaki gazetelerin hangisinin dönemin farklı dillerinde nüshaları çıkartılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Takvim-i Vekayi
Soru Açıklaması
12.
Baltalimanı Ticaret Antlaşması ile hangi devlete ticaret alanında özel imtiyazlar sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
13.
Özü, devletin vergi sistemini özelleştirmesine dayalı olan sisteme OSmanlı Devletinde ne isim verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İltizam Sistemi
Soru Açıklaması
14.
Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Ordusu Teşkilât-ı Esasî Nizamnamesi ile ordunun kuruluşu ve komutasında önemli değişikiliklere gidildi. Bu yönetmelikle bölgesel ordu komutanlıkları kaldırılıp yerlerine ordu müfettişlikleri kuruldu. Buna göre ikinci ordu müfettişliği aşağıdaki merkezlerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Şam
Soru Açıklaması
15.
Tarıma destek vermek amacı güden Ziraat Bankası ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1888
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamid’in otoriter eğilimlerini tahrik edip tek adam devri yaratmasının nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Çırağan Vakası
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması’nın ortaya çıkardığı sonuçlardandır?
Doğru Cevap: "C" Balkanlar’da ve Doğu Anadolu’da toprak kaybına neden olmuştur
Soru Açıklaması
18.
Vilayetin yazı işlerinden sorumlu olan müdüre aşağıdakilerden hangisi denirdi?
Doğru Cevap: "B" Mektubi
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı İmparatorluğu’nda nitelikleri bakımından gerçek anlamda ilk işçi grevi olan iş bırakma eylemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1872 Beyoğlu Telgrafhanesi işçi grevi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde Osmanlı'da  1800-1839 yılları arasında kurulan fabrikalar ve yerleri doğru olarak verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" İzmir Çuha Fabrikası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.