Osmanlı Diplomasisi
Deneme Ara Sınavı 1
1.
İstanbul fethini müteakip Türkiye’de balyos ismiyle daimî elçi bulunduran hükümet hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Venedik
Soru Açıklaması
2.
Osmanlılar Müslüman beyliklerle savaşlarını hangi ilke ile meşrulaştırmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Mani-yi gaza
Soru Açıklaması
3.
Hacı İlbeyi, Evrenuz Bey, Gazi Fazıl ve Ece Halil gibi tecrübeli devlet adamları Osmanlıların hangi beyliği ilhakından sonra Osmanlının hizmetine girmişlerdir?
Doğru Cevap: "A" Karasioğulları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kişilerden hangisi diplomasiyi “uluslararası ilişkileri yürütme sanatı” olarak tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Edmund Burke
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fetihten bir yıl sonra ilk daimî elçilik kuran devlettir?       
Doğru Cevap: "E" Venedik
Soru Açıklaması
6.
Diplomatik görüşmeler neticesinde imzalanan antlaşmaların saklanması, protokol sorunlarının çözüme ulaştırılması ile savaşın ilan edilmesi ve barışın yapılması gibi belli işlerle uğraşan Fetailis Kurul’u aşağıdakilerden hangisinde ilk olarak kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Roma
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı dış politikasında “Dışişleri Bakanlığı” görevini 1654’den 1836’ya kim ifa etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Reisülküttab
Soru Açıklaması
8.
Kavram olarak diplomasinin ne olduğu konusunda ise, siyaset bilimcileri arasında farklı görüşler ve izahlar bulunmaktadır. Diplomasi kavramını “dış ilişkilerinin yürütülmesi biçimine ilişkin kaidelerin tümüdür”, şeklinde tarif eden siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ömer Kürkçüoğlu
Soru Açıklaması
9.
6 gün süren müzakerelerden sonra 5 Eylül 1669’da imzalanan on sekiz maddelik bir antlaşma ile Girit’in fethi Osmanlılarca tamamlanmıştır. Osmanlı Girit'i hangi devletten almıştır?
Doğru Cevap: "E" Venedik
Soru Açıklaması
10.
Osmanlılar 1612 antlaşması ile hangi toprakları kaybetmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Azerbaycan ve Kafkas toprakları
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti 1821-1833 yılları arasında uluslararası çok çetin meselelerle yüzleşti. 11 Mart 1836 tarihinde II. Mahmud’un hatt-ı hümayunuyla Hariciye Nezareti kuruldu. Hariciye Nezaretine bağlı Divan-ı Hümayun Dairesinde dört şube olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi bu şubelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tahrirat-ı Ecnebiye Odası
Soru Açıklaması
12.
16 Nisan 1821’de Divan-ı Hümayun Tercümanlığı’nın ilgası sonrasında Osmanlı dış ilişkileri için bir tercüman gerektiğinden II. Mahmud, tercüman yetiştirmek ve Babıâli memurlarından dil öğrenmek isteyenlere yabancı dil öğretmek amacıyla Tercüme Odası’nı kurmuştur. Tercüme Odası ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1821
Soru Açıklaması
13.
Çevre devletlerin bağlılıklarını bildirmek için Çin’e elçiler gönderdikleri, Çin'in üniversal krallık döneminde uygulanan diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çok tek taraflı diplomasi
Soru Açıklaması
14.
1793 yılında Londra’ya gönderilen ilk daimî ikamet Elçisi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yusuf Agah Efendi
Soru Açıklaması
15.
Tercümanların Osmanlı dış ilişkileri ve diplomasisindeki üstlendikleri rolleri hangi dönemde özellikle artmıştır?
Doğru Cevap: "D" II. Mahmut
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin XV. ve XVI. yüzyılda gayrimüslim devletlere elçi gönderme nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Müslüman halktan alınan vergi artışı
Soru Açıklaması
17.
Diplomasi tarihinin bilinen ilk vesikası olma özelliği taşıyan "Kadeş Antlaşması" hangi yıl imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "D" MÖ. 1285
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devletinde Divan-ı Hümayun'un baş sorumlusu durumunda bulunan Reisülküttab'ın  görevi günümüze uyarlanırsa aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Başbakan
Soru Açıklaması
19.
İslâm tarihindeki ilk diplomatik faaliyet olarak gösterilebilecek ve bizzat Hz. Muhammed tarafından gerçekleştirilen “Medine Vesikası” antlaşmasına katılan aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Medineli Müşrikler, Yahudiler ve Müslümanlar
Soru Açıklaması
20.
 • Devletlerin kendi propagandalarına yaparak dünya kamuoyunu etkilemesi
 • Veto yetkisi bulunan devletlerin istedikleri kararın çıkmaması durumunda kararı bloke etmeleri
 • Problemlerin ilgili devletin sorunu olmaktan çıkıp karmaşık ve milletlerarası boyut kazanması
 • Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parlementer diplomasinin uygulamasındaki mevcut sorunlardır?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.