Osmanlı Diplomasisi
Deneme Ara Sınavı 2
1.
İstanbul fethini müteakip Türkiye’de Balyos ismiyle daimî elçi bulunduran yabancı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Venedik
Soru Açıklaması
2.
Boğdan ve Eflak Voyvodalığı'na atanarak rumların voyvodalıklara atanma sürecini başlatan İskerletzade Nicholos'un görevi aşağıdakilerden hangisiydi?
Doğru Cevap: "A" Tercüman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, geçici diplomasinin Grekler coğrafyasında gelişmiş olmasının nedenleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Gelişmiş demokrasi geleneğinin varlığı
Soru Açıklaması
4.
Fazıl Ahmet'in ölümünden sonra veziriazamlığa aşağıdakilerden hangisi getirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
5.
Babıâli’nin ortaya çıkmasına kadar klasik dönemde Osmanlı Devleti’nin yabancı ülkelere göre son derece güçlü olmasının bir sonucu olarak diplomasiye fazla ihtiyaç hissetmemesi bürokrasinin bu kanadının fazla bir gelişme göstermemesine neden olmuştur. Bürokrasi açısından dışişlerinin en ayrıcalıklı işi aşağıdakilerden hangisinin yazılması olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Name
Soru Açıklaması
6.
I. Yabancı devletlerle yapılacak antlaşma metinlerini oluşturmak,II. Reisülküttabın elçilerle yaptığı görüşmelerde tercümanlık yapmak,III. Divan veya padişahı ziyarete gelen elçileri karşılamak,IV. Babıâli’ye gelen ve giden yazıları tercüme etmek,Yukarıda yer alan görevlerden hangisi/hangileri Divan-ı Hümayun Tercümanları’nın görevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız I
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi milletlerarası sorunların bazı uluslararası kuruluşlarvasıtasıyla görüşülmesine verilen adtır?
Doğru Cevap: "A" Parlamenter Diplomasi
Soru Açıklaması
8.
Roma İmparatorluğu'nda  diplomatik görüşmeler neticesinde imzalanan antlaşmaların saklanması, protokol sorunlarının çözüme ulaştırılması ile savaşın ilan edilmesi ve barışın yapılması gibi belli işlerle uğraşan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fetialis Kurulu
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devletinde hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanınmaküzere düzenlenen hukukî belgeye ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Ahidname
Soru Açıklaması
10.
Bucaş Antlaşması hangi yılda imzalandı?
Doğru Cevap: "C" 1672
Soru Açıklaması
11.
Teorik olarak, İslam ülkesine gelen ve …………………………… olarak tanımlanan bütün gayrimüslim ülke tebaalarının cezalandırılması ve mallarının yağmalanması meşru idi. Yukarıdaki boşluğu hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Harbî
Soru Açıklaması
12.
23 Nisan 1821’de tercüman yetiştirmek ve Babıâli memurlarından dil öğrenmek isteyenlere yabancı dil öğretmek amacıyla Tercüme Odası aşağıdaki hangi Padişah döneminde kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "B" II. Mahmud
Soru Açıklaması
13.
Divan-ı Hümayunun bütün yazı ve evraklarının işlerini birer kâtipler ve memurlar heyeti yürütmekteydi. Bu heyetin baş sorumlusu kimdi?
Doğru Cevap: "D" Reisülküttab
Soru Açıklaması
14.
Diplomatik ilişkiler dahil yönetim ve danışma açısından en önemli organ olan Divan-ı Hümayun önemini yitirmiş ve bu gelişmeye paralel olarak Sadrazamların ve Paşakapısı’ndaki görevlilerin diplomasideki ağırlıkları da artmıştır. Reisülküttablar name yazma işinde daha faal hale gelmişler ve daha sonrasında Babıâli’nin elçiliklerle bağlantısını tesis etmek görevini üstlenmişler ve böylece dış politikadaki önemleri artmıştır. Reisülküttapların dış politikadaki önemleri hangi yüzyılda artmıştır?
Doğru Cevap: "C" XVII
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda kurumsal alanda meydana gelen önemli değişikliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Devlet işleri Paşakapısı’nda halledilmeye başlanmıştır
Soru Açıklaması
16.
Osmanlılar haraçgüzarlık rejimi hangi ilk kez  ülke ile tesis etmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Bizans
Soru Açıklaması
17.
Harold Nicolson'a göre geniş anlamıyla diplomasi neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" devletin dış siyasetinde kullandığı çok çeşitli siyasi etkileme yöntem ve teknikleri
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı devletinde ilk daimi ikamet elçisi hangi ülkeye gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
19.
………………., hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanınmak üzere düzenlenen hukukî belgedir. Sözlüklerde “muahede” veya “antlaşma kağıdı” gibi kısa tanımlar yanında “antlaşma şartlarını ve iki tarafın imzasını taşıyan kağıt” biçiminde de tanımlanır. Verilen boşluğa seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Ahidname
Soru Açıklaması
20.
Bucaş Antlaşması hagi ülkeler arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı-Lehistan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.