Osmanlı Diplomasisi
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Osmanlıların Habsburglara karşı üstünlük iddialarının sona ermesi hangi antlaşma ile ortaya konmuştur?
Doğru Cevap: "E" Zitvatorok Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
Reisülküttabın azlinden hemen sonra yeni bir tayin yapılmadığı, hastalık veya uzun süreli görevlendirmeler gibi reisülküttabın görevinde bulunmadığı zamanlarda reisülküttaba en yakın kişi olarak ona kim vekâlet ederdi?
Doğru Cevap: "C" Beylikçi
Soru Açıklaması
3.
Kasr-ı Şirin Antlaşması kaç yılında imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1639
Soru Açıklaması
4.
“İslam ülkesine girmek veya islam ordusuna teslim olmak isteyen bir yabancıya verilen can ve mal güvencesi” ne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eman
Soru Açıklaması
5.
Diplomasi tarihinin bilinen ilk antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kadeş Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Diplomasi kavramının kökeni aşağıdaki dillerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Grekçe
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı elçilerin Çin İmparatoru’nun huzuruna çıktıklarında giydikleri ve imparatorunun kendisine gelenleri aşağılaması anlamına gelen bir tür kıyafettir? 
Doğru Cevap: "B" Kotow
Soru Açıklaması
8.
Reisülküttab, sadrazamla birlikte sefere gittiği zaman başkentte padişahın yanına tayin edilen kaymakama ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "D" Rikab Reisi
Soru Açıklaması
9.
- Westphalia Antlaşması - Karlofça Kongresi - Viyana Kongresi Yukarıda örnekleri yer alan devletler arası görüşmelerinin gerçekleştirildiği diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çok Taraflı Diplomasi
Soru Açıklaması
10.
Bugünkü anlamıyla diplomasi kavramını 'uluslararası ilişkileri yürütme sanatı' olarak kullanmaya başlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Edmund Burke
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi Bucaş Antlaşması içerisinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Osmanlılar Lehistanla  savaşan Avrupa devletlerinin yanında yer almayacak.
Soru Açıklaması
12.
1654’den 1836’ya kadar 180 yıla yakın bir süre, reisülküttablar, fiilen hangi bakanlığın görevini üstlenmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" Dışişleri
Soru Açıklaması
13.
Eman isteyen kimseye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Müste'min
Soru Açıklaması
14.
1687 yılında cephede çıkan bir isyan sonrasında isyancı askerlerin İstanbul'a yürümesi üzerine hal' edilen Sultan IV. Mehmed'in yerine aşağıdakilerden hangisi tahta geçirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II. Süleyman
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile büyük toprak kayıplarını tanımak zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "B" Karlofça Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
I. Sefaretname II. Sefarethane III. Sefir-i Kebir IV. Sefir-i Murahhas Yukarıdaki tabirlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'nın son asırlarında elçilikle ilgili kullanılan tabirlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi diplomasi tarihinde Greklerin getirdikleri yenilikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Amarna denilen siyasi içerikli mektuplar yazılması
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı Devleti'ne elçilik yapma görevi ile gelen daimi elçilerin görev süreleri kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
19.
Günümüz konsolosluklarının ilk örnekleri kimlerde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Grekler
Soru Açıklaması
20.
Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti nezdindeki daimî temsilcilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A"  
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.