Osmanlı Diplomasisi
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Osmanlıların özellikle gayrimüslim topluluklara, insanların gönüllerini kazanarak kendi hakimiyetini kurma manasında  uyguladıkları “Kendine meylettirmek” anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B"  İstimâlet
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed, 622 yılında Medineli Müşrikler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medine Vesikası
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi büyük elçilere verilen payedir?
Doğru Cevap: "E" Anadolu Beylerbeyliği
Soru Açıklaması
4.
Karaman Beyliği'nin ilhakı Osmanlıları aşağıda verilen hangi beyliklerle doğrudan temasa getirdi ve çatışma içine soktu?
Doğru Cevap: "C" Memluklular / Akkoyunlular
Soru Açıklaması
5.
Zitvatorok Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Devletler Hukuku’na uygun olarak yapılan ilk antlaşma olarak nitelenmektedir.
Soru Açıklaması
6.
Dış İşleri Bakanları yanına gönderilen diplomatik temsilcilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Maslahatgüzarlar
Soru Açıklaması
7.
17. YY'da İngiltere elçilerinin Osmanlı'da bulunmalarının birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik çıkarları korumak.
Soru Açıklaması
8.
İlk ikamet elçiliklerinin Avrupa’da açılmasıyla birlikte Babıâli’nin diplomasifaaliyetlerinin yoğunluk kazanması üzerine reisülküttaba bağlı olarak dışişleriyle daha profesyonelce uğraşacak Mühimme Odası kurulmuştur. Mühimme Odası hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1797
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin en eski dönemlerinde başlayarak ve takriben XV.nyüzyıla kadar devam eden süreçte icra edilen Geçici/Tek Yanlı Diplomasi'nin Latince karşılığıdır?
Doğru Cevap: "E" Ad Hoc
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi tâbi devletler ve diğer haraç ödeyen ülkeleri anlamına gelmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Darü’s-Sulh
Soru Açıklaması
11.
Osmanlılar ile Venedikliler arasında XVII. yüzyılın ilk yarısında, 1645, meydana gelen Girit Savaşı ne zaman sona ermiştir?
Doğru Cevap: "D" 1669
Soru Açıklaması
12.
I. Savaşta kullanılan topların yetersiz olması II. Kırım Hanı'nın görevinde başarısızlık göstermesi III. Viyana'ya gelen yardıma engel olunamaması IV. Şehrin tahrip ve yağma yerine vire ile teslim alınmak istenmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Viyana Kuşatması'nın başarısız olma nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "C" Hepsi
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti tarafından yurt dışına tayin olunan elçiler yola çıkmadan öncepadişahın huzuruna çıkararlardı. Burada kendilerine gidilecek olan ülkeye götürmek üzere aşağıdakilerden hangisi verilmekteydi? 
Doğru Cevap: "D" Name-i hümayun
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde barış ve savaş gibi konularda karar veren kurumdur? 
Doğru Cevap: "D" Divan- ı Hümayun 
Soru Açıklaması
15.
Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve kişilere özel haklar tanınmak üzere düzenlenen hukukî belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahidname
Soru Açıklaması
16.
I. Beylik II.  Tahvil III.  Rüûs  IV.Amedi Yukarıdakilerden hangileri nişancı ve onun altında olan reisülküttab ‘ın idare ettiği kalemlerdir?
Doğru Cevap: "D" III,IV
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan ve iki devlet arasında barışı kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bucaş Antlaşması
Soru Açıklaması
18.
Bitikçi, ılımgacı ve tamgacı olarak adlandırılan diplomatik görevliler aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Uygurlar
Soru Açıklaması
19.
Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki devletlerden hangisi ile diplomatik ilişkiler kurmuş olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bizans İmparatorluğu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemde reisülküttabın başlıca görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Elçiler ile görüşülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.