Osmanlı Diplomasisi
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Venedik Doçu’nun ve tüccarlarının Osmanlı Devleti’ndeki ticarî ve siyasî çıkarlarını korumak ve daha fazla imtiyazlar kopartmak için İstanbul’da açtıkları temsilciliğe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Balyos
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun Kalemiye birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Elçilik
Soru Açıklaması
3.
 • Greklerin, Atina ve Sparta gibi çeşitli site/ şehir devletlere sahip olmaları,
 • Dış ticaret faaliyetleri,
 • Grek devletleri arasındaki ortak dil, din, kültür ve benzer siyasî sisteme sahip olmaları.
 •  Geçici Diplomasi’nin gelişmesinin ve yeni uygulamaların Greklerde icra edilmesinin nedenleri aşağıdaki seçeneklerinde hangisinde doğru verilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  4.
  Aşağıdakilerden hangisi Roma’da diplomasinin gelişmemesindeki nedenlerden değidir?
  Doğru Cevap: "D" Çevresindeki devletleri kendisiyle eşit görmesi,
  Soru Açıklaması
  5.
  Hangi Osmanlı padişahı döneminde Divan-ı Hümayun’un ve bürokratik bir sınıfın doğuşu sağlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Orhan Gazi
  Soru Açıklaması
  6.
  Osmanlı Devleti'nde yabancı elçiler daha önceleri Elçi Hanında otururken daha sonraları 1646 yılından itibaren nereye yerleşip elçilik yapmalarına izin verildi?
  Doğru Cevap: "B" Galata
  Soru Açıklaması
  7.
  Diplomasi kelimesi ilk olarak hangi dilde kullanılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" Grekçe
  Soru Açıklaması
  8.
  Osman Gazi başa geçtikten sonra “yakın konşı kâfirleriyle …………………………………… başla”mıştır. Bu dostluk ve güven sayesinde Osmanlılar egemenliklerini genişletti.  Yukarıdaki boşluğu en doğru hangisi tamamlar?
  Doğru Cevap: "A" Müdârâ
  Soru Açıklaması
  9.
  Reisülküttab sefere iştirak ettiğinde yerine kim vekalet ederdi?
  Doğru Cevap: "A" Rikab Reisi
  Soru Açıklaması
  10.
  İslâm tarihindeki ilk diplomatik antlaşma hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Hudeybiye Antlaşması
  Soru Açıklaması
  11.
  Osmanlılara Orta Avrupa’nın yolunun açılması nerenin fethiyle gerçekleşmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Belgrad
  Soru Açıklaması
  12.
  Hangi Padişah Memluk Devletini ortadan kaldırmıştır?
  Doğru Cevap: "E" I.Selim
  Soru Açıklaması
  13.
  Uluslararası siyasetin “resmî yollarla uygulamaya aktarılması sürecine”  ne denir?
  Doğru Cevap: "C" Diplomasi 
  Soru Açıklaması
  14.
  Avrupalı devletler arasında bir takım sorunların toplantılar yoluyla çözüldüğü, görüşmelerin dışarı sızmadığı, genellikle karar ile ilgili oylamanın olmadığı diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Konferans diplomasisi
  Soru Açıklaması
  15.
  I. Murad devrinde Germiyan beyinin kızını I. Murad’ın oğlu Bayezid ile evlendirmesi karşılığında hangi seçenek Osmanlıların çeyiz olarak aldığı yerlerden değildir?
  Doğru Cevap: "B" Eskişehir
  Soru Açıklaması
  16.
  Siyasî özellikler taşıyan mektuplara ne denir? 
  Doğru Cevap: "E" Amarna
  Soru Açıklaması
  17.
  I. Ciddi bazı siyasi krizler olmadığı sürece herhangi bir kesinti olmamasıII. Var olan belli sorunların müzakere edilmesiIII. Çeşitli vesilelerle yapılan törenlere iştirak edilmesiIV. Savaş açıldığının ilan edilmesiV. Hükümdar değişikliğinin bildirilmesiYukarıdakilerden hangileri geçici diplomasinin uygulamalarındandır?
  Doğru Cevap: "E" II.-III.-IV.-V.
  Soru Açıklaması
  18.
  Hangi yüzyıldan itibaren  Osmanlı Devleti fiilen Avrupa devletler sisteminin bir parçası haline gelmiştir?
  Doğru Cevap: "D" XVI. yüzyıldan itibaren
  Soru Açıklaması
  19.
  Osmanlıların kuruluş devrinde en yoğun ilişkide bulunduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Bizans
  Soru Açıklaması
  20.
  1590’da Osmanlılarla Şah Abbas arasında imzalanan antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Ferhad Paşa (İstanbul)
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.