Osmanlı Diplomasisi
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi sürekli diplomasinin İtalya şehir devletlerinde başlamasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Fetihçi bir siyaset uygulamaları
Soru Açıklaması
2.
Avrupalı Büyük Devletlerin İstanbul’daki Büyükelçileri arasında imzalanmış bir antlaşma Yunanistan, tek bir kurşun atmadan Teselya’yı hangi yıl sınırlarına katmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1881
Soru Açıklaması
3.
Hangisi Pasarofça Antlaşması’nın imzalanmasını sağladıktan sonra kuzeyde Rus-İsveç savaşına karışmayacağına dair I. Petro’ya güvence vermiştir?  
Doğru Cevap: "B" Damat İbrahim Paşa  
Soru Açıklaması
4.
Avrupa’yı tanımanın Osmanlı dış politikası ve ticareti için önemli olduğuna inanan ve fiilen adımları atan ilk devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Damat İbrahim Paşa
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Diplomasisi yeni yapılanma döneminde (1792- 1832) Paris’e aşağıdakilerden hangisi elçi olarak atanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Seyyid Ali Efendi
Soru Açıklaması
6.
II. Mahmud (1808-1839), III. Selim’in başlattığı modernleşme faaliyetlerini devam ettirmiştir. Devam ettirmekten öte, yaptığı yeniliklerle Osmanlı diplomasinin modernize edilmesini sağlamıştır. Öncelikle açtığı ve sonrasında kademeli olarak geliştirdiği Tercüme Odası ile Avrupa lisanlarını bilen ve Avrupa tanıyan Osmanlı diplomasisini yürütecek diplomatların ve idarecilerin yetişmesini sağlamıştır. Bahsedilen bu Tercüme Odası hangi yılda açılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1821
Soru Açıklaması
7.
Hangi ülkenin büyükelçisinin  (1825-1858) Saray ve Babıâli üzerindeki etkisi ve tasarruf­ları önem kazanmıştır?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
8.
1789 yılının sonlarına kadar Ruslar'ın bütün Boğdan ve Eflak'ı, Avusturya'da Belgrad ve Niş'i işgal etmesi üzerine III. Selim Kasım 1789'da kimi Sadrazam olarak atadı?
Doğru Cevap: "A" Gazi Hasan Paşa
Soru Açıklaması
9.
I. Avrupa devletleri ile olan ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi ve Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimî ikamet elçiliklerinin açılmasıII. Avrupalı devletlerle olan ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması ve tayinât usulünün kaldırılmasıIII. Dış ilişkilerde tarafsızlık politikası ile güçler dengesinin göz önüne alınması ve Protestan Kuzey-Batı Avrupa devletleriyle ilişkilerin en üst seviyede geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri  Mehmed Raşid zamanında diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yeniliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Avrupa'nın önemli merkezlerinde ilk defa daimi elçilikler açan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" III. Selim
Soru Açıklaması
11.
....... Osmanlılarda fetihçi ruhu yeniden canlandırdı ve Karlofça’da kaybedilentoprakların geri alınabileceği düşüncesinin taraftar kazanmasına yol açtı. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Prut Antlaşması 
Soru Açıklaması
12.
Balkan Savaşı sonrasında Yunanistan ile 1913 yılında hangi antlaşma imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Atina Antlaşması
Soru Açıklaması
13.
Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun Mısır’ı işgal ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1798
Soru Açıklaması
14.
II. Mahmud'dan sonra tahta kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" I. Abdülmecid
Soru Açıklaması
15.
"Devletin bağımsızlığını ihlal edecek" bir antlaşmaya imza atmak suçuna iştirakçi olmamak için Paris'e gidecek heyete davet edildiği halde gitmek istemeyen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mustafa Reşid Paşa
Soru Açıklaması
16.
Modern Türk diplomasisinin kurulmasında en büyük rol aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi
Soru Açıklaması
17.
Hariciye işleri hangi yılda ayrı bir nezaret haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1836
Soru Açıklaması
18.
III. Ahmed'in tahta çıktığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 1703
Soru Açıklaması
19.
I. Avrupalıların askeri düzenleri ve silah teknolojileri benimsenmek istenmiştir. II. Fransa ile birlikte, İngiltere, İsveç, Prusya ve Hollanda gibi batılı güçlerle siyasi alandaki ilişkilere daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. III. “Dar-ül İslam - Dar-ül Harb” anlayışı teoride ve pratikte devam etmiştir. IV. Devlet duraklama döneminden çöküş dönemine geçmiştir.  Karlofça anlaşması sonrası Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I,II,IV
Soru Açıklaması
20.
Pairis Kongresi'nin 9. maddesinin Osmanlı diplomasi tarihi açısından önemi nedir?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı iç işlerine müdahale etme imkânı ve fırsatı vermesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.