Osmanlı Diplomasisi
Deneme Final Sınavı 2
1.
Osmanlı Devleti için " Hasta Adam" yakıştırması ilk defa kimin tarafından kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Rus Çarı I. Nikola
Soru Açıklaması
2.
Rus Ordusu’nun girişiyle 22 Haziran 1853’te fiilî olarak başlayan, Osmanlı ve Avrupa tarihinin en önemli askerî, siyasî ve diplomasi gelişmelerinden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Kırım harbi 
Soru Açıklaması
3.
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanına ve devlet için oluşturduğu tehdide karşılık destek alabilmek amacıyla 1838 tarihinde İngiltere ile aşağıdaki anlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Balta Limanı Anlaşması
Soru Açıklaması
4.
7 Mart 1802’de yapılan Amiens Antlaşması hangi devletler arasında Mısır Meselesinin çözümünü sağlamıştır?
Doğru Cevap: "D" İngiltere, Fransa ve Osmanlılar
Soru Açıklaması
5.
17. yüzyılda Osmanlı-İngiliz dostluğu aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" İngilizlere serbest ticaret hakkı verilmesiyle
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti ile Avrupalılar arasındaki ilişkiyi Divan-ı Hümayun Tercümanları sağlardı. Başlangıçta başta Rumlar olmak üzere diğer Balkan kökenli mühtedi Osmanlı tebaası bu hususta kullanıldı. XVI. yüzyılın ortalarına doğru Divan-ı Hümayun’a yabancı dil bilen, Osmanlı tebaası Rumlar alınmaya başlandı. Divan-ı Hümayun Tercümanlığı’na XVII. yüzyılın ortalarından başlayarak Fenerli Rum ailelerinden ileri gelen kimseler atandı. Bu ailelerin en ünlüsü aşağıdakilerden  hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İskerletzade
Soru Açıklaması
7.
Taht mücadeleleri dolayısıyla Osmanlı'dan yardım isteyen ancak bu sırada yardım isteyen bey öldürülünce toprakları Osmanlı'ya kalan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Karesi Beyliği
Soru Açıklaması
8.
IV. Mustafa'dan sonra tahta kim geçmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Mahmud
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit’in hükümdarlığının ilk yıllarında hükümdarlık alanını sınırlayan etkenlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi
Soru Açıklaması
10.
“İngiltere devleti bize büyük hizmetlerde, muavenetlerde bulunduğu gibi bundan böyle de etmek ihtimali bulunduğu muavenetlerden vazgeçmez. Her ne olursa olsun dünyanın en sebatlı ve metanetli milleti olan İngilizler, bizim için birinci ve son müttefiktirler. Bendenizce Bâb-ı Âlî’yi İngiltere’nin dostluğundan mahrum görmektense birkaç vilayetimizi elden çıkmış görmek daha evladır.” Bu sözler kime aittir?
Doğru Cevap: "B" Keçecizâde Fuad Paşa
Soru Açıklaması
11.
I. Şişman İbrahim Paşa II. Zülfikar Ağa III. Ahmed Ağa IV. Payanot Efendi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 5 Eylül1669'da imzalanan Girit'in fetih antlaşması müzakerelerine katılan heyette yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
12.
Akkerman Antlaşması hangi devletle kaç tarihinde imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 7 Ekim 1826 - Rusya
Soru Açıklaması
13.
 • Avrupa ile ilişkilerde devletlerarası hukukun benimsenmesi
 • Avrupa’nın önemli merkezlerinde daimi ikamet elçiliklerinin açılması
 • III. Protestan Kuzey-batı Avrupa ile ilişkilerin en üst seviyede gerçekleştirilmesi
 • Tayinat usulünün başlatılması
 • Avrupalı devletler ile ilişkilerde mütekabiliyet esasına uyulması
 • Yukarıdakilerden hangi/leri Reisülküttap Mehmet Raşid döneminde diplomasi alanında yapılan ve etkileri günümüze kadar tesir eden yenilikler arasındadır?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve V
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmud zamanında diplomatik temsilcilikler bir müddet kapandıktan sonra, Avrupa ve dünyadan soyutlanmamak için kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "D" Tercüme Odası
  Soru Açıklaması
  15.
  Prut zaferi sonrasında Rusların Balkanlarda boşalttıkları yeri aşağıdakilerden hangisi doldurmuştur?
  Doğru Cevap: "B" Avusturya
  Soru Açıklaması
  16.
  Tercüme Odası hangi padişah zamanında açılmıştır?
  Doğru Cevap: "A" II. Mahmut
  Soru Açıklaması
  17.
  Amiens Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 7 Mart 1802
  Soru Açıklaması
  18.
  Avusturya hangi antlaşma ile Pasorofça Antlaşmasında kazandıklarını kaybetmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Belgrad Antlaşması
  Soru Açıklaması
  19.
  1877-1878 Rus Harbi'ni bitiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Ayastefanos Antlaşması
  Soru Açıklaması
  20.
  Modern Osmanlı diplomasisinin başlatıcısı ve ilk önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Mustafa Reşid Paşa
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.