Osmanlı Diplomasisi
Deneme Final Sınavı 5
1.
I Müzakereler sonucunda imzalanan antlaşmalara halkın da imzalaması, II Gelen elçilerin önceden halka ilan edilerek halkın katılımın sağlanması, III İmzalanan antlaşmaların levhalar üzerine yazılarak herkesin görebileceği bir yere asılması, Yukarıda yer alan maddelerden hangisi/hangileri Greklerin uyguladığı diplomasinin “Açık Diplomasi” olarak adlandırılmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Fuad Paşa'nın Doğu’ya doğru genişleme siyasetinin olduğunu ve buna karşı devletin kuvvetli olması gerektiğini ifade ederek "devletimizin doğal düşmanı" olarak nitelendirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Rusya 
Soru Açıklaması
3.
 • Sadrazam Mithat Paşa’nın tavassutuyla padişah olması
 • Kanûn-ı Esâsî’nin ilan edilmesi
 • Meclis-i Mebûsân’ın açılması
 •  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri II.Abdülhamid’in hükümdarlık alanını sınırlandıran etmenlerdendir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III
  Soru Açıklaması
  4.
  Paris Kongresi hangi yılda toplanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1856
  Soru Açıklaması
  5.
  3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı”, Osmanlı modernleşmesinin en önemli gelişmelerinden bir tanesidir. Tanzimat’la birlikte modernleşme veya yenileşme Osmanlı Devleti’nin resmî siyaseti şeklini almıştır. 3 Kasımöncesinde Osmanlı yenileşmesinde çok önemli ve radikal faaliyetlerin yapıldığıvakıadır, fakat bunların hepsi dönemin hükümdarlarının iradeleri ve istekleriyleolmaktaydı. Tanzimat Fermanı, bu faaliyetleri şahsî tercih veya irade olmaktançıkarıp, devletin vazgeçilmez bir siyaseti hâline getirmiştir. Nitekim bundan sonraki yıllarda modernleşme faaliyetleri hem süreklilik kazanmış hem de devletinve toplumun her alanını ve kesimini kapsayacak resmî bir boyuta sahip olmuştur. Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" Abdülmecid
  Soru Açıklaması
  6.
  Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti'nin sonu olmuştur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu acı sonun sürecini belirleyen asıl gelişme olmuştur?
  Doğru Cevap: "B" 1908'de yapılan Jön Türk İhtilali ve sonrası.
  Soru Açıklaması
  7.
  Aşağıdaki hangi savaş Osmanlı Devleti için tam bir hezimet olmuş; tarihinin en büyük askeri, siyasi ve diplomatik mağlubiyetini almıştır?
  Doğru Cevap: "D" Balkan Savaşı
  Soru Açıklaması
  8.
  Kudüs’ü 1187’de Haçlılardan geri alan Eyyübî Devleti hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Selahaddin Eyyübi
  Soru Açıklaması
  9.
  I. Islahat Fermanın, alt yapısı hazırlanmıştır. II. Ef­lak-Boğdan ve Sırbistan Avrupalı Büyük Devletlerin toplu himayesinde olması kararı alınmıştır. III. İngiliz ve Fransız bankalarıyla Osmanlı tarihindeki ilk dış borç anlaşmasını imzalanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırım Harbi’nin sonuçlarındandır?
  Doğru Cevap: "C" I,II, III
  Soru Açıklaması
  10.
  Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Pera’da sefaret binası olan devletlerden değildir?
  Doğru Cevap: "A" Rusya
  Soru Açıklaması
  11.
  23 Temmuz 1793 tarihinde Londra’ya ilk ikamet elçisi olarak kim tayin edilmiştir?
  Doğru Cevap: "E" Yusuf Agâh Efendi
  Soru Açıklaması
  12.
  Osmanlı tarihindeki ilk dış borç anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "C" 1854
  Soru Açıklaması
  13.
  Avrupa devletlerinin hangi tarihten itibaren fiilen İhtilal rejimine karşı Fransa ile mücadeleye girişmişlerdir?
  Doğru Cevap: "C" 1792
  Soru Açıklaması
  14.
  Gayr-i Müslim Osmanlı vatandaşlarının Paris Kongresinde antlaşmaya imza atan devletlerin ortak koruması ve gözetimi altına girmeleri ile ilgili madde aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" 9. madde 
  Soru Açıklaması
  15.
  Osmanlı devleti hangi antlaşma ile dağılma ve parçalanma sürecine girmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Edirne Antlaşması
  Soru Açıklaması
  16.
  Karlofça Antlaşması hangi yılda imzalanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" 1699
  Soru Açıklaması
  17.
  Osmanlı Devleti tarihinin ilk ve en büyük toprak kayıplarını verdiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Karlofça Antlaşması
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın iç sorunu olmaktan çıkıp milletler arası diplomatik bir boyut kazanmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Ermeni Meselesi
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi daimî ikamet elçilerinden amaçlanan görev, beklentiler ve hizmetler arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Babıâli’nin izlemiş olduğu haricî ve dahilî politikalar hakkında kurallara uymak ve sorgulamamak.
  Soru Açıklaması
  20.
  Tercüme Odası hangi yılda kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "E" 1821
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.