Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi eyalet ordusu içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "B" Tımarlı sipahiler 
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde geliri yüz bin akçe ve yukarısı olan dirliklere verilen isimdir?
Doğru Cevap: "C" Has
Soru Açıklaması
3.
Fatih kanunnâmesine göre ______________, dîvân-ı hümâyûnda veziriâzamın sofrasında yemek yemek, hükümdarın malını muhafaza etmek, hazineyi ilgilendiren işler için maliyeden hüküm yazmak, hizmet eden kimselere çavuşluk, sipahilik, kâtiplik, hattâ sancak ve zeamet arz etmek, hükümdara bildirmeden iki akçeye kadar zam yapabilmek, sefere gidilirken hükümdara yanaşıp konuşabilmek gibi imtiyaz ve yetkileri vardı. Yukarıdaki boşluğa verilen seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Başdefterdar
Soru Açıklaması
4.
Geliri en fazla 19.999 akça olan dirlikleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Timar
Soru Açıklaması
5.
Mekke ve Medine’de oturan seyyidlere, şeriflere ve ileri gelenlere dağıtılmak üzere Osmanlı padişahları tarafından gönderilen paraya ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Surre
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da İlmiye Teşkilatı kapsamında medreselerin hizmet kadrosu dışında kalır?
Doğru Cevap: "B" Katib
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümâyun'un üyeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Silahdar
Soru Açıklaması
8.
Divan-ı Hümayun toplantıları nerede yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kubbealtı
Soru Açıklaması
9.
Bir müderrisin ilk rütbeden son rütbeye kadar aldığı 25-30 yıllık ilmiye yoluna ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kat-ı merâtib
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk havan topu sınıfı olarak bilinir? 
Doğru Cevap: "E" Humbaracı ocağı 
Soru Açıklaması
11.
Yeniçeri Ocağı’nın en üst âmiri olarak bizzat pâdişâha bağlı olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ocak Ağası
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı İmparatorluğunda 14.yy sonlarından beri maliye ve hazineden sorumlu olan en üst kademedeki memur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Başdefterdar
Soru Açıklaması
13.
Olağanüstü zamanlarda önemli ve acele işlerin görüşülmesi için yapılan toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ayak Dîvânı
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Saraylarında Enderun amirine ne ad verilmektedir ?
Doğru Cevap: "B" Babüssaade Ağası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki isimlerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda  Üniversite kelimesi yerine kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Dar-ül Fünun
Soru Açıklaması
16.
Bugünkü Sayıştay’a karşılık gelen ve 19. yüzyılda oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Divan-ı muhasebât 
Soru Açıklaması
17.
  Hazinenin alacaklarını takip edip, borcu olup vermeyenleri hapis ve tazyik ile tahsilât yapan devlet varidatının birinci tahsil memuru hangisidir?  
Doğru Cevap: "A" Başbâkıkulu
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı devletinde ilk maliye teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" I. Murad
Soru Açıklaması
19.
Yeniçerilerin bir padişahın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan son ciddi ayaklanma hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" III. Selim
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu sipahileri/süvarileri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Cebülüler 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.