Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Aşağıdaki Osmanlı Hükümdarlarından hangisi döneminde sikke sahibi hükümdar olarak sultan unvanı kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Orhan Gazi
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devletinde aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında sahn medreseleri kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
3.
Eski Türklerdeki kut kelimesinin ikincil derecede  anlamlarına göre  hâkim  anlamı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Devlet
Soru Açıklaması
4.
III. Selim’in yeniçerilerin yerine kurduğu yeni batı tarzı ordunun ismi nedir?
Doğru Cevap: "A" Nizam-ı Cedid
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı’da her duruşmada hazır bulunan ve kazânın doğruluğu ve dürüstlüğü ile tanınmış ileri gelenlerinden seçilmiş bir nevi jüri mevkiindeki bazen birkaç kişiden bazen de 20-30 kişiden oluşan heyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şuhûdü’lhâl
Soru Açıklaması
6.
Osmanlıların kuruluş devrinde merkezde uzun süre vezirlik ve kazaskerlik makamlarını elinde bulunduran  aile hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çandarlı
Soru Açıklaması
7.
 • Savaşlarda elde edilen Hıristiyan esirler.
 • Devşirme sistemi çerçevesinde toplanan gayr-i müslim çocukları.
 • Kapıkulu ordusu mensuplarının çocukları.
 • Esir pazarlarından satın alınan köleler.
 • Öksüz-yetim müslim çocukları.
 • Acemi Ocağı’nın asker ihtiyâcını karşılayan kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının ilk yayılma sürecinde seferler sırasında toplanan askeri güçlere destek veren zümreler arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "D" Anadolu askerleri
  Soru Açıklaması
  9.
  Eski Türklerde “kut” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Siyasi hakimiyet kudreti
  Soru Açıklaması
  10.
  1337 tarihli Bursa Şehadet Camii kitabesinde sultanü’l-guzat yani gaziler sultanı olarak anılan sultan kimdir?
  Doğru Cevap: "A" Orhan Bey
  Soru Açıklaması
  11.
  İlk Osmanlı dârü’ş-şifası hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?
  Doğru Cevap: "E" Yıldırım Bayezid
  Soru Açıklaması
  12.
  “İki karanın ve iki denizin hükümdarı” unvanı hangi padişaha aittir?
  Doğru Cevap: "B" Fatih Sultan Mehmed
  Soru Açıklaması
  13.
  Osmanlı donanması en güçlü dönemini hangi yüzyılda yaşadı? 
  Doğru Cevap: "C" XVI.
  Soru Açıklaması
  14.
  Yeniçeri oçağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "A" Sultan I. Murad
  Soru Açıklaması
  15.
  Osmanlı merkez kuvvetlerinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "E" Kapıkulu
  Soru Açıklaması
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi Örfî hukuk kaynaklarından biridir?
  Doğru Cevap: "D" Adetler  
  Soru Açıklaması
  17.
  Aşağıdakilerden hangisinden sonra sultan unvanı kullanılmaya başlanmıştır?
  Doğru Cevap: "B" Orhan Gazi Dönemi
  Soru Açıklaması
  18.
  Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde olan ve ilk Osmanlı beylerbeyi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Şehzade Süleyman
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Divan-ı Hümayun üyelerindedir? I. Niaşncı II. Rumeli ve Anadolu Defterdarları III. Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri
  Doğru Cevap: "E" Hepsi
  Soru Açıklaması
  20.
  Osmanlı'da hangi padişah zamanında en yaşlı oğlu sancağa gönderme uygulamasına son verilmiş ve kafes hayatı uygulamasına geçilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" III. Mehmed
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.