Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Ünlü tarihçi ve hukukçu Ahmed Cevdet Paşa tarafından hazırlanan kanun kitabının adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Mecelle 
Soru Açıklaması
2.
Medresede bir hocanın dersini başaran talebeye verilen ders geçti belgesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" İcazetname 
Soru Açıklaması
3.
I. Dulkadriye II. Temeşvar III. Yemen IV. Habeş V. Lahsa Yukarıdakilerden hangileri sâlyâneli eyaletler arasında bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" III, IV, V
Soru Açıklaması
4.
Eski Türklerde "siyasi hakimiyet kudreti" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kut
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı'da yaya ve müsellem teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur ?
Doğru Cevap: "C" Orhan Gazi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunda hububattan ayni olarak toplanan avarız türü bir vergidir?
Doğru Cevap: "C" Nüzül
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı'da medreselerin ilk defa bozulmasının hangi padişah zamanında olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" II. Bayezid
Soru Açıklaması
8.
Bilinen ilk padişah hocası kimdir?
Doğru Cevap: "C" Sofu Bayezid
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Âşık Paşa-zâde’nin, düzensiz orduya katkıları olan dört zümreden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Acemi Ocağı
Soru Açıklaması
10.
I. Tipik olarak monarşiktir (Akdeniz cumhuriyetleri hariç) II. Mutlak gücü sınırlayan unsurların (din, toplumsal farklılıklar) yanında devletin kırılganlığına yol açan yapısal faktörler mevcuttur III. Ulaştırma ve iletişim alanlarında zorluklar ve yavaşlık devlet örgütlenmesi açısından önemli bir belirleyicidir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sanayi öncesi toplumlarda devletin tipik özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti ilk defa ne zaman dışarıdan borç almıştır?
Doğru Cevap: "A" 1854
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet'indeki saray birimi olan birundaki saray görevlilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Miralem
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin klasik dönemde kul sistemini kullanmasında temel bir rol oynamamıştır? 
Doğru Cevap: "A" Gayrimüslim tebaayı Müslümanlaştırmak  
Soru Açıklaması
14.
Devlet düzeninin bozulmasının sebepleri ve nasıl düzeltileceği konusunda yazılmış risalelerden en meşhuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C"  Koçi Bey
Soru Açıklaması
15.
Yeniçeri oçağı hangi yılda kurulumuştur?
Doğru Cevap: "B" 1363
Soru Açıklaması
16.
Hangisi Divan-ı Hümayun'un üyelerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" Yeniçeriler
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı sarayının ana girişinden sonra gelen kesimine verilen ad nedir?
Doğru Cevap: "B" Bîrun
Soru Açıklaması
18.
Genel kanaat ilk Osmanlı medresesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu yönündedir?
Doğru Cevap: "C" İznik Orhan Gazi Medresesi
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı'da savaşa katılanlara 50 akçe ücret verme usulü hangi padişah zamanında başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" II. Murad
Soru Açıklaması
20.
I- İskender II- Cengiz III- Timur Yukarıdaki hükümdarlardan hangisi ya da hangileri Osmanlı tarihçisi Mustafa Ali tarafından sahib-kıran (çağın hükümdarı, cihangir) olarak adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.