Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Padişahın giyiminin gerçekleştiği odadır?
Doğru Cevap: "D" Has Oda
Soru Açıklaması
2.
Patrona Halil isyanı ile tahttan indirilen padişah hangisidir?
Doğru Cevap: "A" III. Ahmed
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 'da devleti oluşturan kavramlardan  biri değildir ?
Doğru Cevap: "E" Para
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da başmuhasebe kaleminin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ulufe için para bulur.
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı padişahları için de Halifeden “Rum Sultanı” unvanın, talep eden ve Halifenin de iznini alarak ilk defa ''Rum Sultanı '' ünvanını kullanan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım Bayezid
Soru Açıklaması
6.
Yaya ve müsellem teşkilatının kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Orhan Gazi Dönemi
Soru Açıklaması
7.
Eski Türklerde devlete ne denirdi?
Doğru Cevap: "D" El/il
Soru Açıklaması
8.
Timar sisteminin ortaya çıktığı ve bozulduğu dönemdeki Osmanlı padişahlarının isimleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Osman Bey-III. Murad
Soru Açıklaması
9.
Topkapı sarayında iç kısma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Enderun
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devletinde medreselerde öğretim dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arapça
Soru Açıklaması
11.
Devlet ve ordu adına keşif yapan, seferler sırasında düşman topraklarında Osmanlı ordusuna yol açan ve sınır-boylarını koruyan hafif atlı birliklere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Akıncı ocağı 
Soru Açıklaması
12.
Memluk Devletine son verilmesi üzerine Mısır’daki Abbasî halifesi istanbul’a getirilir ve padişaha Hadimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn (iki kutsal kentin hizmetkârı) unvanını alır. Bu padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavuz Sultan Selim
Soru Açıklaması
13.
III. Selim zamanında nizâm-ı cedîd’in kurulmasından sonra bu teşkilata ayrılan vergileri tahsil ve sarf etmek üzere kurulan defterdârlık hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şıkk-ı râbi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ordu komutanıdır?
Doğru Cevap: "A" Sübaşı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde  Divan-ı Hümâyun  üyesi değildi?
Doğru Cevap: "E" Müftü,
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Birun'daki saray hizmetlileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Silahdar
Soru Açıklaması
17.
Başlarına yeşil sarık sarınabilen, bazı örfi vergilerden muâf olan seyyidlerin özlük haklarını takip eden görevli aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Nakibü’l-eşraf 
Soru Açıklaması
18.
Yeniçeri Ocağı, hangi yüzyılın ortalarında en mükemmel duruma gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" XVI
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi öncesi tarım toplumlarının tipik özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Tipik olarak monarşiktir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bürokrasi sisteminde hukuk işlerine bakan İlmiye Sınıfı görevlilerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "C" Nakibü'l Eşraf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.