Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Final Sınavı 1
1.
Düsturü’l-amel adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Kâtip Çelebi
Soru Açıklaması
2.
Katip Çelebiye göre tarımdaki çöküntünün sebebi nedir?
Doğru Cevap: "B" Vergilerin arttırılması
Soru Açıklaması
3.
Vakıf mülkü için verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Başkasına devredilebilir.
Soru Açıklaması
4.
Durdurmak, alıkoymak, hapsetmek mânâlarına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf
Soru Açıklaması
5.
I. Tahrir emini II. Mübaşir III. Kadı IV. Katip Bir bölgenin tahririne karar verildiği zaman yukarıdaki görevlilerden hangisi ya da hangileri görev almaktaydı?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi vakfeden kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vakıf yapan kişi vakıf aracığıyla elde edeceği gelirin esasları iyi hesaplamalıdır
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı'da Hıristiyanlardan feth olunmuş ve çıplak mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Mîrî Arazi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı sultanları içerisinde ilk kez vakıf kuran aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Orhan Bey
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dini hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulan vakıflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Medreseler
Soru Açıklaması
10.
 • Mülhaka^t Gedikler Ka^tipliği
 • Zimmet Hali^feliği 
 • Ru^zna^mecilik
 • Ki^seda^rlık
 • Sergi Ha­li^feliği 
 • Hangisi/hangileri 1831 yılında Evka^f Neza^reti bünyesine eklenen birimlerdendir?
  Doğru Cevap: "C" I ve III
  Soru Açıklaması
  11.
  Fatih Sultan Mehmed’in şahsında Osmanlı hükümdarı sultan, hakan ve kayser unvanlarını birleştirmişti. Bu üç meşruiyet kaynağının yanında Osmanlıların  XVI. yüzyılda evrensel hâkimiyet iddialarının somut bir temele dayanmasını sağlayan gelişme neydi?
  Doğru Cevap: "A" Sünnî İslâm dünyasının lideri konumuna gelmeleri,
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıda sancakbeyi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Mukataa gelirlerinin toplanması diğer bir asli görevidir
  Soru Açıklaması
  13.
  Daimî elçiliklerin kurulmasından sonra elçilere ait raporları kaydetmek, şifreleri çözmek ve elçilerle yazışmaları sağlayan makam aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Âmedî kalemi
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet'inde halkın ürettiği mahsüllerden alınan vergidir?
  Doğru Cevap: "A" Öşür
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Klasik Dönemden sonra girdiği değişim sürecinin sebeplerinden biridir ?
  Doğru Cevap: "B" Hepsi
  Soru Açıklaması
  16.
  Divan-ı Hümâyun kalemlerinden birisi olan Âmedî kalemi hangi yüzyılda kurulmuştur?
  Doğru Cevap: "D" XVIII. Yüzyıl
  Soru Açıklaması
  17.
  Nizam-ı Cedit reformu hangi padişah zamanında yapılmıştır?
  Doğru Cevap: "D" III. Selim
  Soru Açıklaması
  18.
  Orhan Bey tarafından vakıf sistemi çerçevesinde yaptırılan ilk Osmanlı medresesi nerede bulunmaktadır?
  Doğru Cevap: "A" İznik
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet'inde bekarlardan alınan vergidir?
  Doğru Cevap: "B" Mücerred Resmi
  Soru Açıklaması
  20.
  İslâm’In ilk dönemlerinden XX. yüzyIlIn başlarIna kadar İslâm ülkelerinin sosyal ve ekonomik hayatında önemli roller oynayan dînî ve hayrî müesseselere ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Vakıf
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.