Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Final Sınavı 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey ve oğulları zamanında orduyu oluşturan zümrelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu Suvarileri
Soru Açıklaması
2.
Düyun-ı Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) ile ilgili hangi ifade yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" Kuruluşun çalışmaya başlamasıyla yabancılardan düzenli borç alınabilmiştir
Soru Açıklaması
3.
Öşür, kelime olarak onda bir (1/10) anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime olup, terim olarak Osmanlı devletinde genellikle halkın ürettiği mahsûllerden, bilhassa hubûbâttan alınan vergiye verilen isimdir. Aşağıdaki ürünlerin hangisinden öşür alınmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Su
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı iktisadî sisteminin üç temel ilkesinden biri olan ve hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarılmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına inmesinin de engelleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fiskalizm
Soru Açıklaması
5.
Aylık, maaş. Hicri takvime göre kapıkullarına üç ayda bir yapılan maaş ödemesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Meva^cib
Soru Açıklaması
6.
I. Çiftlik tasarruf eden reâyânın evli ve Müslüman olması şarttı. II. Reâyâ,  çiftlik için her yıl çift bozan denilen bir vergi öderdi. III. Reâyâ öldüğü takdirde çiftliği, bir oğlu varsa ona, birden fazla oğlu varsa defterdemücerred yazılmış olan oğluna intikal ederdi. IV. Çiftçi elindeki araziyi satma, hibe ve vakfetme tasarrufuna sahipti. V. Reâyâ, elde ettiği üründen öşür vermek zorundaydı. Reâyâ çiftlikleri ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I,III,V
Soru Açıklaması
7.
Kadim düzenin bozulmasına dair, Fatih devrinde yapılan vakıf ve mülklere yönelik meşhur malî ıslahat çerçevesinde Rum Mehmed Paşa ve Nişancı Mehmed Paşa gibi vezirlere yöneltilmiş tenkit kim tarafından yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Âşıkpaşazâde
Soru Açıklaması
8.
Hangisi tahrirlerin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Köylünün ürettiği mahsuller belirlenirken bolluk ve kıtlık devirlerini dengelemek için beş yıllık ürün ortalaması esas alınırdı.
Soru Açıklaması
9.
Osmanlılarda arazi ve timar kayıtlarıyla ilgili defterlerin saklandığı devlet dairesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Defterhane
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı'da çarşı ve pazardaki fiyatları, alışverişi ve kaliteyi kontrol işleri kim tarafından yürütülmekteydi?
Doğru Cevap: "C" Muhtesip
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi medrese talebelerine tarih boyunca verilen isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Câbî
Soru Açıklaması
12.
‘’Büyük Kaçgun’’ ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Celali isyanları sırasında Anadolu’da yaşayan halkın daha güvenli bölgelere sığınması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda tahrirler (vergi sayımı) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Osmanlılardan evvelki Türk-İslâm devletlerinde tahrirler yapılmamıştır. 
Soru Açıklaması
14.
II. Mahmud devrinde medreselerin durumu ne olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Medrerese mezunlarının istihdam alanı daralmıştır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Altın Çağ kavramına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Selatin-i Maziye
Soru Açıklaması
16.
Vakıf işlerini idare etmek üzere tayin olunan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mütevelli
Soru Açıklaması
17.
Kişilerin kendi arazilerine ya da herhangi bir şahsın mülkü olmayan alanlarda yaptırdığı çeşmeler, köprüler gibi yapılar gibi kendilerinden doğrudan faydanılan, hukuki ifade ile aynıyla intifa olunan vakıf kuruluşlarının kuruluş şekilleri aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Fiil ve haraketle
Soru Açıklaması
18.
Sipahi timarında, doğrudan doğruya sipahi tarafından işletilen araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hassa çiftlikler ve hassa çayırlar
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı bağla­mında modern tarihçilerin ismini verdiği, devletin zirveye ulaştığı dönem hangi dönemdir?
Doğru Cevap: "D" Klasik çağ
Soru Açıklaması
20.
Osmanlıların han soyundan olmadığını, diğer beylikler üzerinde egemenlik kurmaya hakkı bulunmadığını iddia eden hükümdar kimdir?
Doğru Cevap: "A" Timur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.