Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Final Sınavı 3
1.
Coğrafi keşiflerin ortaya çıkardığı tehlikeleri açık bir şekilde dile getiren Târih-i Hind-i Garbî adlı eser Emir Mehmed ibn Emir Hüseyin el-Suudî tarafından hangi Osmanlı hükümdarı adına kaleme alınmıştır? 
Doğru Cevap: "B" III. Murad
Soru Açıklaması
2.
Vakfedilen mülk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Alınıp satılabilir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Selçuklulardaki timar sistemidir?
Doğru Cevap: "A" İktâ
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan hizmet üreten vakıflardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Hamam
Soru Açıklaması
5.
Daha ziyade kendilerinden doğrudan faydalanılan, hukuki ifadesiyle aynıyla intifa olunan, söz konusu mekanı insanların hizmetine sunduğunu açıkça ortaya koyan kişinin, yaptırdığı cami veya mecsid için ayrıca kadıya (mahkemeye) başvurmasına ve tescil yaptırmasına gerek olmayan vakıf kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fiil ve Hareketle resmiyet kazanan vakıflar
Soru Açıklaması
6.
İlmiye sınıfı mensuplarının gelebilecekleri en yüksek mevki hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rumeli Kazaskerliği
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sadece fakirlerin karşılıksız faydalanabileceği kuruluşlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İmaret
Soru Açıklaması
8.
Koçi Beğ Risâlesi’nin ana kaynaklarından biri olduğu anlaşılan ve temelde daire-i adliye kavramında (reaya olmazsa hazine, hazine olmazsa ordu olmaz; ordu olmazsa ülke ve devlet ayakta duramaz, mülk olmazsa adaletolmaz, adalet olmazsa da reaya huzur içinde üretim yapamaz) odaklaşan siyasetanlayışına uygun bir tarzda kaleme alınmış eser aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitâb-i Müstetâb
Soru Açıklaması
9.
Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak anlamına gelen terim nedir?
Doğru Cevap: "B" Tağşiş
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi meşrûtun-lehin kavramını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Yapılan vakıf­tan kimlerin veya hangi müessesenin faydalanacağının açıkça belirtilmesi
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı imparatorluğunda koyun ve keçi sahiplerinden alınan vergiaşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adet-i ağnâm
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi vakfedilen malda bulunması gereken şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Vakfedilen mülkün gelirlerinden faydalanacak olanlara ilişkin bir sınırlamada bulunulmaması gerekir
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devletinde ilk köklü ıslahat hareketine hangi padişah teşebbüs etmiştir?
Doğru Cevap: "A" II. Osman
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisi Mustafa Ali’nin Nushatü’s-Selâtin eserinde devlet teşkilatındaki bozulmaların nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Timar ve zeametlerin vezirlerin, beylerbeyilerin ve sancakbeylerinin adamlarına verilmemesi
Soru Açıklaması
15.
17. yüzyıl sonlarında cizye vergisi konusunda düzenlemeler yapan veziriazam kimdir?
Doğru Cevap: "D" Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı'da müderris yardımcısına ne ad verilirdi?
Doğru Cevap: "A" Muid
Soru Açıklaması
17.
Hangi Osmanlı Sultanı döneminde ilk defa sultan Rum sultanı olarak isimlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım Beyazid
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi OSmanlı Devlet'inde Kadı'nın mahkeme işlerinde ki yardımcılarının başında olan kişidir?
Doğru Cevap: "B" Naip
Soru Açıklaması
19.
Acemi Ocağı’nın eleman kaynaklarından biri olan kul oğullarının babaları aşağıdaki hangi gruptandır?
Doğru Cevap: "A" Kapıkulu
Soru Açıklaması
20.
Vakıf müesseseleri gelişmelerinin en üst evresine aşağıdakilerden hangisi döneminde ulaşmıştır?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı İmparatorluğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.