Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı
Deneme Final Sınavı 4
1.
1632'de taşradaki karışıklığı düzeltmek ve Bağdat’ı geri almak bir takım mali düzenlemeler yapılmıştır. Dönemin padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" IV. Murat
Soru Açıklaması
2.
Kasaba ve kentlerde yeterli iş imkânlarının bulunmadığı durumlarda işsiz kalan gençlerin bey kapılarına yığıldıktan sonra aldıkları isme ne denir?
Doğru Cevap: "C" Sekban-sarıca
Soru Açıklaması
3.
III. Mehmed'den itibaren Şehzadelerin sancak yönetimine gönderilme uygulaması kaldırılınca bunun yerine Şehzadeler için nasıl bir uygulama başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kafes usulü uygulaması başlatılmıştır,
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde medreselerde ki kadrolardan günümüzde profesör kadrosunun karşılığı olan kadrodur?
Doğru Cevap: "D" Müderris
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı'da saraylar kaç bölümden oluşmaktadır ?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
6.
Mütevelli aşağıdaki Osmanlı devleti kurumlarından hangisi yönetmekten sorumludur?
Doğru Cevap: "D" Vakıf
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin görevi Osmanlı Devletinde hâzine işlemlerinin defterini tutmaktır?
Doğru Cevap: "A" Sergi Halifesi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlılarda babadan oğula geçen taht, hangi padişahın tahta çıkmasıyla birlikte hanedanın en yaşlı üyesine geçmeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" I.Mustafa
Soru Açıklaması
9.
Tarih-i Ebu’l-feth adlı eser kim tarafından yazılmıştır ?
Doğru Cevap: "E" Tursun Bey
Soru Açıklaması
10.
Hükümdarların ileri gelen devlet adamlarının kurdukları çoğunlukla külliye niteliği taşıyan vakıfların idaresini aşağıdakilerden hangisi yapar?
Doğru Cevap: "B" Sandrazam
Soru Açıklaması
11.
Geliri kimseye dirlik olarak verilmeyip, doğrudan merkez hazinesine alınan vergi ve gelir kaynaklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Muka^taa
Soru Açıklaması
12.
Sultan Bâyezid, Hamidiye, Lâleli, Selîmiye, Mihrişâh Vâlide ve Sultan II. Mahmud vakıflarının mülhakât ve mukâtaatından oluşan ve Darphâne tarafından idâre edilen nezaret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tophane ümerası nezareti
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinde son kez devşirme yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 18. yüzyıl ortaları
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Kanun-ı kadim” kavramına bakışı farklı olan eser doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kitâbu Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Mü’minîn
Soru Açıklaması
15.
I. Bennâk, bekâr fakat başkasına muhtaç olmadan kendi geçimini temin edebilen Müslüman erkeklere denilmektedir. II. Şahsa bağlı bir baş vergisidir. III. Örfi bir vergidir. IV. Nîm çift’den az yer tasarruf eden bennâkler ekinlü, hiç yer tasarruf etmeyenler caba-bennâk sayılmaktadır. Bennâk ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" II,III,IV
Soru Açıklaması
16.
I. rakabesi gerçek şahıslara aittir. II.Ekip-biçme hakkı reayanındır. III. kuruluş döneminde az da olsa bazı akıncı beylerine mükafat olarak verilmiştir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mülk arazilerin özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı tarihini dönemsel olarak incelemek istersek aşağıdakilerden hangisi ilk dönem olur ?
Doğru Cevap: "D" Hudut boyları: Uç beyleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde Ayanlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla hazırlanan belgedir?
Doğru Cevap: "D" Sened-i İttifak
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı döneminde maddî imkânları müsâit olan bir kısım insanların, müessesât-ı hayriyye denen câmi, mescid, medrese, mektep, hastahâne ve benzeri kuruluşların gelir kaynağı olmak üzere vakfettikleri paranın işletilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Muâmele-i şer’iyye
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet'inde  hububat ziraati yapılan arazilere verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Zeminler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.