Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Ara Sınavı 1
1.
Çobanoğulları beyliği nerede kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Kastamonu
Soru Açıklaması
2.
I.Murad hangi savaşta yaralandığında oğlu Bayezid’in Osmanlı tahtına geçmesini vasiyet etmiştir?
Doğru Cevap: "A" I. Kosova Savaşı
Soru Açıklaması
3.
I.Bayezid’in Balkanlarda giriştiği fetihler ve İstanbul’u kuşatması üzerine Bizansın isteğiyle oluşan birleşik haçlı ordusu ile Osmanlıların yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Niğbolu Savaşı
Soru Açıklaması
4.
14. yüzyılda Osmanlıların en büyük rakibi olan beylik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki hangisi II. Mehmed devrinde Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasına yol açan nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Barbaros Hayreddin Paş’nın Cezayir-i Bahr-i Sefîd Beylerbeyliğine getirilmesi 
Soru Açıklaması
6.
XIII. Yüzyılda doğudan gelerek Türkistan başta olmak üzere İran, Irak, Karadeniz’in kuzeyi ve Anadolu’da beyliklerin kurulmasında da rol oynayan ve büyük kargaşa ve yıkıma yol açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Moğollar
Soru Açıklaması
7.
"Fazlullah Esterâbâdî (1340-1394) tarafından kurulan sapkın bir İslam tarikatı.Yahudiliğin Kabalacılık geleneğinden etkilenen bu düşünce, Tanrı’ya ulaşmanın yegâne yolunun “kelam” oluşturan harflerde (çoğulu, huruf) gizli rakamsal değerleri keşfetmekten geçtiğine inanıyorlardı. Bu düşünce 1400’lerde Anadolu’da yayıldı." Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hurifilik
Soru Açıklaması
8.
Genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Uç 
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasındaki siyasî ve ticarî ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli İstanbul’da ikamet eden Venedik elçisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Baylo
Soru Açıklaması
10.
Hangi savaşı sonrası Osmanlı Beyliği’nin bir siyasi teşekkül haline geldiği genel olarak kabul edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Bafeus savaşı
Soru Açıklaması
11.
Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlıların ön plana çıkmasını sağlayarak İznik`in alımının kolaylaşmasına neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Palekanon Savaşı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Trakya'daki fetihlerle birlikte gerçekleşen nüfus yerleşmeleriyle ilgili değildir? 
Doğru Cevap: "A" Balkanlarda Müslüman unsurlar bir araya getirilerek Trakya'ya yerleşmeleri özendirildi ve buna yönelik düzenlemeler yapıldı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fetih siyasetinin bir özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Devletin sınırlarını genişletmek için yeni topraklar zapt etme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakileden hangisine yerleşmekle Osmanlılar Rumeliye kalıcı olarak ayak basmışlardır?
Doğru Cevap: "C" Çimpi
Soru Açıklaması
15.
1367’den 1387’ye kadarki dönemde Osmanlı Beyliği’nin en büyük rakibi olan 1387’de Frenk yazısı adlı yerde gerçekleşen savaşta bozguna uğratılarak Osmanlı hakimiyetini tanımak zorunda kalan Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
16.
"Merkezden tayin edilen bir beyin yönetimine bırakılan idari bölge. Osmanlı idari teşkilatının temel birimi olan bu idari yapılar, bir araya gelerek eyalet/beylerbeyilikleri oluşturuyorlardı." Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Sancak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi I. Kosava savaşı sırasında hayatını kaybeden hükümdarlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Lazar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi I.Bayezid’in kurmaya çalıştığı merkezi devlet yapısını bir anda yok etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ankara Savaşı
Soru Açıklaması
19.
Sırp destanları ve kilise tarafından bir zafer olarak anılmasına karşın Osmanlı ordusunun ezici bir üstünlüğü ile sona eren, 1389 yılında gerçekleşen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" I. Kosova Savaşı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin gerçek anlamda kuruluşunun tamamlanmasına vesile olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Bursa’nın fethi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.