Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Osmanlı tarih geleneğinde Osmanlı beyliğinin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A"  Karacahisar
Soru Açıklaması
2.
İstanbul’un fethinde de kullanılan, kale duvarlarını yıkmak veya düşmanın savunma hattına zarar vermek amacıyla açılan yer altı tüneline verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Lağım 
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Sultan Mesud'a itaat etmek zorunda kalan Germiyanlılara bağlı sınır beyliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Candaroğulları
Soru Açıklaması
4.
II. Mehmed'in İstanbul'u fetih arzusunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 
Doğru Cevap: "A" Osmanlı kuvvetlerine Rumeli yakasına geçme imkânı sağlamak
Soru Açıklaması
5.
Sultanın bizzat katılmadığı seferlerde Osmanlı ordusunun başında bulunan en yetkili komutan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Serdar-ı Ekrem
Soru Açıklaması
6.
Fethedilen bölgelerdeki gayrimüslim ahaliyi Osmanlı idaresine meylettirme politikalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstimalet
Soru Açıklaması
7.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstanbul’un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını artırmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1396 Niğbolu Savaşı'nın doğrudan sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Fransız kralı VI. Charles'ın İstanbul'a yardım göndermesi 
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Mehmed devrinde yaşanan Osmanlı-Memlük gerginliğinin diplomatik göstergelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" II. Mehmed'in Yıldırım Bayezid döneminde olduğu gibi, tavâif-i mülûka devam etmesi
Soru Açıklaması
10.
Doğu Roma İmparatoru ile Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldikleri ilk muharebe aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Pelekanon 
Soru Açıklaması
11.
26 Eylül 1371 yılında Osmanlı ordusu ile Sırp ordusu arasında gerçekleşen ve Osmanlı ordusunun zaferi ile sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Çirmen Savaşı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde "Genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzı" olarak tanımlanan terim doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Uc
Soru Açıklaması
13.
Tarihi gelenekte Osmanlı ailesinin bilinen ilk yurdu olarak açıklanan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mahan
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı tarihinin ilk dönemlerine ait önemli kaynak olan ve aslı günümüze ulaşmayan Yahşi Fakih Menakıbnamesi, hangi Osmanlı tarihinin içinde yer almaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Âşıkpaşazâde tarihi 
Soru Açıklaması
15.
Anadolu’da Moğol hâkimiyetinin başlamasıyla beraber, özellikle Doğu Anadolu’dan ve Azerbaycan’dan gelen Türkmen grupları hangi hat boyunca yeni sınır beylikleri kurmuşlardır?
Doğru Cevap: "D" Kastamonu’dan Antalya’ya kadar olan hat boyunca
Soru Açıklaması
16.
Anadolu ve Balkanlarda giriştiği faaliyetlerle Osmanlı Beyliğini devlet haline getiren, devletin merkezi yapısının temellerini atan padişah kimdir?
Doğru Cevap: "B" I. Murat
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kendilerini Selçukluların varisi olarak görüp diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunmuştur?
Doğru Cevap: "C" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
18.
Osmanlıların, fethettikleri bölgelerdeki gayri müslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırabilmek için himaye etmek, dinî serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uyguladıkları politakaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstimalet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 128-1299 tarihleri arasında Osmanlıların hakimiyeti arasına giren yerlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İznik
Soru Açıklaması
20.
Buçuktepe olayını (1446) tertip ederek II. Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çandarlı Halil Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.