Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Ara Sınavı 3
1.
Fetihlerle elde edilen toprakların önde gelen askeri kumandanlara dağıtılmasıyla, basit sayılabilecek bir askeri bürokrasinin temellerinin atılması hangi Osmanlı beyi tarafından yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Osman Bey
Soru Açıklaması
2.
1363 yılında Osmanlı topraklarına katılan ve Osmanlı Beyliği’nin Balkanlardaki en önemli kazanımlarından birisi olan Filibe’nin fethini gerçekleştiren Osmanlı Beyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lala Şahin Paşa
Soru Açıklaması
3.
I.Bayezid hangi savaşta gösterdiği yetenek ve atılganlıkla Yıldırım lakabını almıştır?
Doğru Cevap: "D" Frenkyazısı Savaşı
Soru Açıklaması
4.
Osmanlıların fethettikleri bölgelerdeki gayrimüslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırmak için uyguladıkları politikaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İstimalet
Soru Açıklaması
5.
Süleyman Paşa tarafından Rumeli’de başlatılan fetihler onun bir kaza sonrası vefatından sonra kimin önderliğinde devam etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Şehzade Murat
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Bizans ordusunda paralı asker olarak hizmet gören İskit-Sarmat kökenli Kafkas halklarındandır?
Doğru Cevap: "B" Alanlar
Soru Açıklaması
7.
Osmanlılar Rumeli’de yayılırken bir yandan da düzenli yerleşme politikası izlemiş ele geçirilen bölgelere Anadoludan göçebeler getirilerek yerleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi izlenen bu politika ile amaçlanan hedefler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Batı toplumlarıyla yakın ilişkiler kurmak
Soru Açıklaması
8.
Osman Bey’in Bizans kronik yazarlarından olan Pachimeres’te, tarihi bir şahsiyet olarak ortaya çıkmasında aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Bafeus Savaşı
Soru Açıklaması
9.
1446’da Buçuktepe olayını tertip ederek II.Mehmed’in iktidarını zayıflatan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Çandarlı Halil Paşa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılar ile Venedikliler arasında 16 yıl süren savaşı sonlandıran 25 Ocak 1479 tarihli barış antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İstanbul’da ikamet edecek Baylo ( Bailo)’nun Osmanlı topraklarındaki Osmanlı tebaasının hukuki işlerinde resmi yetkili olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi II. Murad’ı Anadolu’daki siyasi gelişmelerde ölçülü bir siyaset izlemeye sevk eden başlıca etkenlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Timur’un halefi Şahruh’un varlığı
Soru Açıklaması
12.
Kuşatma altındaki oğlunu kurtarmak için Orhan Bey’den yardım isteyen Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kantakuzenos 
Soru Açıklaması
13.
İstanbul’un fethi, batı kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı ve Papa V. Niccolo, Osmanlı karşıtı bir haçlı birliğinin kurulması için kolları sıvadı. Haçlı ittifakını içten delebilmek amacıyla II. Mehmed aşağıdaki eylemlerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Venedik Cumhuriyeti’yle bir ticaret antlaşması imzaladı.
Soru Açıklaması
14.
Bayezid, daha önceki uygulamaların aksine, zapt ettiği Türkmen arazisindeki yönetici aileleri yine itibarlı konumlarda muhafaza etmekle beraber bu bölgelerin idaresini doğrudan Osmanlı başkentinden tayin edilen isimlere bıraktı. Bu uygulamaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sancak sistemi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi I. Bayezid'in taht kavgasına girmeyen oğludur? 
Doğru Cevap: "B" Kasım Çelebi
Soru Açıklaması
16.
"X.-XV. Asırlarda Balkanlar’da yaygın hale gelen düalist bir Hristiyan mezheptir.Hristiyanlık inancı içinde teslisi kabul etmeyip Hz. İsa’yı sadece bir peygamberolarak tanırlar. Bedene bürünme (Allahın oğlu inancı) öğretisine karşı çıkarlar. Mezhep mensupları özellikle Bosna ve Hersek’te yaygın olup bunların çoğunun İslamiyeti kabul ettikleri düşünülür." Yukarıda anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Bogomilizm
Soru Açıklaması
17.
Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Beyliği’nde yaşanan Fetret Devri’nin tarihsel aralığı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1402-1413
Soru Açıklaması
18.
II. Mehmed’in hocası olmuş ve Fatih Sultan Mehmed’e İstanbul’un fethi hususunda manevi destek vermiş, ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akşemseddin
Soru Açıklaması
19.
Osmanlıların fethettikleri bölgedeki gayrimüslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırmak için uyguladıkları politikaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" İstimalet 
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları› döneminde 1240 yılında gayri sünnî tasavvufî hareketin lideri tarafından çıkarılan isyan doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Babaî İsyanı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.