Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Ara Sınavı 4
1.
Kendilerini Selçukluların varisi olarak gören Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karamanoğulları
Soru Açıklaması
2.
Savoie Kontu VI. Amedeo’nun 1366’da Osmanlı Devleti’nden alarak 1367’de Bizans’a teslim ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gelibolu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Orhan Beyin Cenevizlilerle iyi ilişkiler kurmasının sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Cenevizliler’in deniz gücünden istifade etmek
Soru Açıklaması
4.
Batı Hıristiyan dünyasında Türklerin önemli bir tehdit oluşturdukları kanaatin kesin bir şekilde yerleşmesi aşağıdaki savaşlardan hangisinin en önemli siyasi sonucudur?
Doğru Cevap: "D" I.Kosova savaşı
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı’da Sultanın bizzat katılmadığı seferlerde Osmanlı ordusunun başında bulunan en yetkili komutana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Serdar-ı Ekrem
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı sultanlarının İslam şeriatı sınırları içinde kalmak şartıyla güncel meseleleri düzenlemek amacıyla çıkardıkları genellikle toprak idaresi ve vergilendirmeye ilişkin yasaların bütünü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örfi Hukuk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki beyliklerden hangisi  Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ve orada tutunmaları için stratejik bir öneme sahip olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Karesi Beyliği
Soru Açıklaması
8.
Selçuklu kaynaklarına göre, XIII. yüzyılın ikinci yarısında  Anadolu Selçuklu Devleti’nin vesayet altına girmeye başlaması aşağıdaki savaşlardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kösedağ Savaşı
Soru Açıklaması
9.
  I. İdareleri altında bulunan tecrübeli Karesi denizci beylerinin ,                                 II. Bizans İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu karışıklıkların ,                                III. Bizans tahtına geçmeye çalışan İoannes Kantakuzenos’un imparatorluğu elde etme yolunda Orhan Bey ile sıkı ilişki içine girmesi ,                                         Osmanlı Beyliği’nin Özellikle ilk olarak çıktıkları Gelibolu yarımadasında sıkı bir şekilde yerleşmelerinde yukarıdaki öncüllerden hangisi etkili olmuştur ?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
10.
Osmanlıda, askeri hizmetleri karşılıı belli topraklardan vergi geliri elde eden atlı asker aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sipahiler
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Ortadoks Hristiyanları birleştiren bir güç olma özelliği kazanmıştır?
Doğru Cevap: "A" İstanbul’un alınması
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adaletlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zimmet hukuku
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 10-15. yüzyıllar arasında Balkanlarda yaygın hale gelmiş olan, Hz. İsa'yı sadece bir peygamber olarak görüp, bedene bürünme öğretisine karşı çıkan hristiyan mezhebidir?
Doğru Cevap: "C" Bogomilizm
Soru Açıklaması
14.
Yeniçerilerle dayanışma içinde olan, İstanbul’un fethine karşı çıkan Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çandarlı Halil Paşa
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi II. Murad zamanında Osmanlı topraklarına kazandırılan yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Belgrad
Soru Açıklaması
16.
Anadolu Selçukluları döneminde 1240 yılında gayri sünni^ tasavvufi^ hareketin lideri Baba İlyas tarafından çıkarılan isyan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Babai^ isyanı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hangi sebepten dolayı VI. Ioannis Kantakuzenos tahtan çekilmek zorunda kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı’nın Gelibolu’yu ele geçirmesinden dolayı Bizans imparatorluğu tarafından yapılan baskılardan
Soru Açıklaması
18.
Osmanlıların ataları Anadolu’ya girdikten sonra değişik bölgelerde bulunmuşlardır. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde ailenin bir kısmı ayrılmış geri kalanlar Ertuğrul Bey liderliğinde Söğüt’e gelmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Pasinler
Soru Açıklaması
19.
Mehmed’in, 1456 yılında dünya haritası çizdirdiği Trabzonlu meşhur alim kimdir?
Doğru Cevap: "D" Amirutzes
Soru Açıklaması
20.
Fetret devrinde Osmanlı şehzadeleri iktidar kavgasını hangi şehirler üzerinde yoğunlaştırdılar?
Doğru Cevap: "B" Bursa Edirne
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.