Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Ara Sınavı 5
1.
Veziriazam Mahmud Paşa, kardeşi Mihail Angeloviç vasıtasıyla Sırp soyluların Osmanlı tarafına çekilmesinde öncü bir rol oynamıştır. Aşağıdaki gruplardan hangisi Osmanlı yandaşı bir hizip oluşturmuştur? 
Doğru Cevap: "B" Macar krallığının Sırp topraklarını Katolikleştirme çabalarından şikâyetçi kitleler
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Rumeli’deki askeri faaliyetleriyle bilinen Osmanlı komutanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gazi Umur Bey
Soru Açıklaması
3.
 Osmanlılara karşı Venediklilerin Uzun Hasan'dan  bazı beklentileri olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu beklentilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Birleşik Hristiyan donanmasına destek verilmesi
Soru Açıklaması
4.
I.Bayezid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Devlet kademelerine ve taşra teşkilatına kapıkulu mensuplarının yerine yerel aileler atamıştır. 
Soru Açıklaması
5.
Fatih devrinde yapılan Otranto Seferi’nin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İtalya’da yapılacak fetihlere zemin hazırlamak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Şah hikâyesini ön plana çıkartan Osmanlı tarihlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Oruç Bey Tarihi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı beyliğinden önce Ege adaları ve Trakya’ya geçen Türk beylikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Menteşeoğulları 
Soru Açıklaması
8.
Ankara Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Sırp despotu Stefan Lazareviç ve Tesalya’dan gelen Ulahlar Timur’un saflarında yer almıştır. 
Soru Açıklaması
9.
Orhan Bey’in deniz gücünden istifa etmek amacıyla 1352 yılında anlaşma yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ceneviz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nda hayatını kaybeden hükümdarlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Lazar
Soru Açıklaması
11.
Osmanlı Beyliği kurulurken Anadolu’da aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığından söz edilemez?
Doğru Cevap: "D"  Eyyubiler
Soru Açıklaması
12.
Eflak’ın Osmanlı idaresine girmesi, Ege adalarının fethinin başlaması, Sırbistan, Mora, Arnavutluk, Bosna ve Hersek’in alınması aşağıdaki hangi hükümdar zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" II. Mehmet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Gelibolu yarımadasında sıkı bir şekilde yerleşmelerinde ki nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bütün beyliklerin Osmanlı beyliğine ilhakı
Soru Açıklaması
14.
Babaî İsyanı hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1240
Soru Açıklaması
15.
Sırbistan, kaç tarihinde  doğrudan Osmanlı egemenliği altına girmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1459
Soru Açıklaması
16.
Osmanlı tarihi geleneğinde, Osman Bey’in atalarının aşağıdaki hangi iki bölgeden geldiği iddia edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Ahlat-Mahan
Soru Açıklaması
17.
Osmanlı Beyliği’nin bir uç beyliği olarak Batı Anadolu’da ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha etkilidir?
Doğru Cevap: "B" Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla, beraber Türkmen boylarının Anadolu’nun batı uç kesimlerine yönelmeleri
Soru Açıklaması
18.
"Osmanlı tarzı muharebe. Temelde tabur cenginin geliştirilmesine dayanan bu muharebe sisteminde, yeniçeriler ateşli silahlarını daha etkili kullanabilmek için birbirine zincirli develer veya toplar gibi sabit müdafaa hatlarının arkasına düzenlibiçimde dizilirlerdi."  Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "A" Düstur-ı Rûmi
Soru Açıklaması
19.
"İkili anlaşmalar gereği siyasî varlığını devam ettirmek için himayesi altına girdiği devlete yıllık vergi ödeyen devlet veya hükümdar. Bu şekilde olan devlet ve hükümdar, genellikle tabi olduğu devletin seferlerine belirli bir miktar askerî kuvvet yollamakla yükümlü tutulurdu." Yukarıda açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "E" Haraçgüzar
Soru Açıklaması
20.
Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasındaki siyasî ve ticarî ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli İstanbul’da ikamet eden Venedik elçisine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Baylo
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.