Osmanlı Tarihi (1299-1566)
Deneme Final Sınavı 5
1.
İstabur seferi hangi amaçla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Macar meselesini kati olarak sonuçlandırmak
Soru Açıklaması
2.
I. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için yaşanan taht mücadelesiII. Fransa ve İspanya'nın İtalya kent devletlerini istila etme istekleri III. Avrupa'da merkezi idarenin güçlendiği milli devletlerin ortaya çıkmasıYukarıdakilerden hangisi/hangileri Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde Avrupa'da yaşanan siyasi gelişmelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı yazarları, kendi yaşadıkları çağdaki olumsuz gelişmeler karşısında Kanunî dönemini örnek devir olarak nitelemeye başladılar. Bu yaklaşım XVI. yüzyılın sonlarından itibaren kaleme alınan hangi yazıların ana görüşü haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "E" Islahat risaleleri
Soru Açıklaması
4.
Tahta çıkan yeni hükümdar tarafından askerlerle memurlara verilen paralar için kullanılan bir tabire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Cülus Bahşişi
Soru Açıklaması
5.
Budin Beylerbeyiliği merkez olmak üzere, Macaristan hangi seferden sonra Osmanlıya bağlanmıştır? 
Doğru Cevap: "A" İstabur Seferi 
Soru Açıklaması
6.
Şehzade Ahmed Hadım Ali Paşa Şehzade Selim Şehzade Şehinşah Hersekzade Ahmed Paşa Taht mücadelesinde yukarıdaki isimlerden hangisi  veya hangileri etkin rol oynamıştır
Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı İmparatorluğu tarafından Viyana’yı doğrudan hedefleyen bir sefer olmaktan çok Macar topraklarındaki hâkimiyeti sağlamlaştırma amacını taşıyan sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1532 Alaman Seferi
Soru Açıklaması
8.
1529 tarihli Mohaç seferinin amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Macar tahtını korumak ve Budin’in emniyetini temin etmek
Soru Açıklaması
9.
 Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım Bayezid ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Timur İmparatorluğu
Soru Açıklaması
10.
Boğdan Seferinin en önemli kilit noktası olan, Kili kalesi hangi tarihte kuşatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 6 Temmuz 1484
Soru Açıklaması
11.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın en yoğun faaliyet gösterdiği deniz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Akdeniz
Soru Açıklaması
12.
Bayezid döneminde Memlük Devleti karşısındaki başarısızlıklar Osmanlı Devleti’ni aşağıdakilerden hangisi için önlemler almaya zorlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kara ordusununu ve deniz gücünü kuvvetlendirmek
Soru Açıklaması
13.
Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda son seferi olan Zigetvar seferine hangi yıl çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1566
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti hangi olay ile Avrupa siyasetine dahil olmuştur?
Doğru Cevap: "C" I. François'in annesinin Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemesi
Soru Açıklaması
15.
Anadolu'daki Türkmen topluluklarının Safevîleri kendilerine daha yakın görmeye başlamasındaki en temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Safevîlerin dini propagandaları
Soru Açıklaması
16.
I. Selim döneminde Suriye ve Mısır’ın ele geçirilmesinin ardından bu yerlerin İstanbul’la olan deniz bağlantılarının önündeki en önemli engel aşağıda belirtilen yerlerden neresi olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Rodos Adası
Soru Açıklaması
17.
Savaş lordu anlamına gelen, slavca bir kelimedir. Osmanlı Devleti tarafından Eflak ve Boğdan idaresinde bulunanlar bu ünvan ile anılmışlardır. Bahsi geçen ünvan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Voyvoda
Soru Açıklaması
18.
Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk fethettiği kale aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Böğürdelen
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi II. Bayezıd döneminde yaşanan Cem Sultan olayının sonuçları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Rodos’un fethi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi II. Beyazid'in oğullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şehzade Ali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.