Osmanlı Tarihi (1566-1789)
Deneme Ara Sınavı 2
1.
Kapıkulu ocağında yeniçeriler ve sipahiler arasında ilk çatışma hangi isyanla başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" 1582 Şehzade Mehmet’in sünnet düğünü esnasında.
Soru Açıklaması
2.
I- Kandiye’nin Fethi II- Uyvar’ın Fethi III- Bucaş Antlaşması IV- Vasvar Antlaşması Aşağıdaki şıklardan hangisinde yukarıdaki olayların kronolojik sırası doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II-IV-I-III
Soru Açıklaması
3.
16. Yüzyıl sonundan itibaren görülen Celali isyanlarının ilkini aşağıdakilerden hangisi başlatmıştır?
Doğru Cevap: "C" Karayazıcı Abdülhalim
Soru Açıklaması
4.
Girit Seferi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İbrahim
Soru Açıklaması
5.
1639 tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşması hakkında şıklarda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı-İran devletlerini doğal sınırlarına kavuşturduğundan uzun süre yürürlükte kalmıştır.
Soru Açıklaması
6.
Avrupa’da Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunun geldiği düşünülen sırada kazanılan ve “Türk gibi kuvvetli” sözünün yeniden söylenmeye başlamasına sebep olan sefer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Avusturya Seferi 
Soru Açıklaması
7.
“Dönme” olarak adlandırılan Sabatay Sevi’ye bağlı grubun temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müslüman görünüp gizlice Yahudi dinine bağlı kalanlar.
Soru Açıklaması
8.
I. II. Rakoczi Eflak ve Boğdan'ı kendi nüfusuna almıştı. II. Kırım kuvveti zaferinden sonra Eflak ve Boğdan voyvodaları değiştirildi. III. Köprülü Mehmed Paşa Erdel seferi öncesi, kapıkulu ocaklarındaki değişiklerle isyanları önledi. Yukarıdakilerden hangisi Erdel Seferi ile ilgili doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
9.
İnebahtı Savaşı için oluşturulan Haçlı donanmasına Fransa’nın katılmamış olmasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransa'nın, Osmanlı ile yaptığı kapitülasyon antlaşmasının bozulmasını göze alamaması ve ayrıca İspanyol yayılmasından çekinmesi.
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı yönetimi Hint Müslümanları’na yardım ulaştırabilmek için hangi projeyi hayata geçirmeye çalışmışlardır?
Doğru Cevap: "D" Süveyş Kanalı Projesi
Soru Açıklaması
11.
16. Yüzyılda Osmanlı-Portekiz mücadelesinin ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Afrika ve Hint Okyanusu’nda hakimiyet mücadelesi.
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı tahtına henüz çocuk sahibi olmadan çıkan ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Ahmed
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı tarihinde Yeniçeri-Sipahi kavgası büyük boyutlarda ilk kez ne zaman yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şehzade Mehmed’in sünnet düğününde
Soru Açıklaması
14.
Köprülü Mehmet Paşa’nın sadareti döneminde İstanbul Rum patriki Partenios’un idam edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi idi?
Doğru Cevap: "E" Eflak voyvodasının isyanına destek vermek.
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı devletine isyan eden Celaliler, 1599 yılında Karayazıcı Abdülhalim önderliğinde aşağıdaki hangi şehri ele geçirmiş ve Karayazıcı Abdülhalim padişahlığını ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Urfa 
Soru Açıklaması
16.
Avrupa’da İspanya yayılmacılığına karşı aşağıdaki devlet ya da toplumlardan hangisi Osmanlılar’dan yardım istememiştir?
Doğru Cevap: "B" Lehistan
Soru Açıklaması
17.
Sultan İbrahim’in ilk veziriazamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı tarihinde, Peygamberimiz’in döneminden sonra çıkan tüm bid’atları kaldırmak isteyenlerin sebep olduğu olaya ne isim verilir?
Doğru Cevap: "E" Kadıza^deliler Olayı
Soru Açıklaması
19.
IV. Murad’ın İran seferleri sırasında ele geçirip ordu çekildikten sonra kaybettiği şehir hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tebriz
Soru Açıklaması
20.
Abisi I. Ahmed’in ani ölümüyle 1617’de tahta çıkan ve akli dengesi bozuk olan I. Mustafa'nın hükümdarlık süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 96 gün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.